SLOVENSKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA:

  • Rozvíjala sa približne v rokoch 1650 – 1780.

  • Je to obdobie tureckých vpádov na Slovensko, obdobie bojov šľachty s Habsburgovcami, náboženských vojen.

  • Obdobie reformácie a protireformácie – obdobie neustáleho prenasledovania sa katolíkov a protestantov.

  • Reformácia – snaha o reformu katolíckej cirkvi.

  • Protireformácia – snaha katolíckej cirkvi získať späť do svojich radov reformovaných protestantov.

Slovenská baroková literatúra – literárne znaky:

  • Prevahu v nej mala náboženská literatúra, rozvíjala sa aj svetská   literatúra.

  • Rástol záujem o slovenské dejiny.

  • Rástol záujem o slovenský jazyk.

  • Medzi najobľúbenejšie žánre patrili modlitby, kázne, školské hry a duchovná poézia.

  • Významné zastúpenie v svetskej poézii mala didakticko-reflexívna poézia.

 

Slovenskú barokovú literatúru predstavuje:

1.     Náboženská baroková literatúra: a, katolícka náboženská poézia

                                                     b, protestantská náboženská poézia

2.     Svetská baroková literatúra: a, didakticko-reflexívna poézia

                                              b, jarmočná poézia

                                              c, memoárová a cestopisná próza

                                              d, dobrodružná literatúra

                                              e, vedecká a popularizačná spisba

3.     Baroková dráma – náboženská a svetská

JURAJ TRANOVSKÝ - Cithara sanctorum 1. evanjelický spevník – dodnes používaný evanjelický spevník

BENEDIKT  SZÖLLÖSI - Cantus catholici (Písne katholické) – prvý tlačený katolícky spevník

 JÁN SIMONIDES - je známy najmä ako autor cestopisných a memoárových diel, v ktorých sa venoval svojim zážitkom od odsúdenia v Bratislave až po návrat domov. Vychádzal vo svojej tvorbe zo svojich denníkov, ktoré si cestou písal. Vo svojich dielach neopisoval len svoje zážitky, ale venoval sa aj opisom krajov, ktoré navštívil, ich regionálnych zvyklostí, etnografických pomerov a architektúry (antické pamiatky, kláštorné a chrámové stavby). Používal jednoduchý, bezprostredný jazyk, pričom nevsúval do textu takmer žiadne náboženské detaily (biblické texty, príklady, náboženské reflexie), takže jeho dielo je považované za viac-menej svetskú prózu, ktorá v tom období bola zriedkavá. Autor latinskej príležitostnej poézie, náboženských polemík a náboženských výchovných spisov. Obraňoval význam materinskej reči, slovakizoval biblickú češtinu, dokladom toho je jeho úvod ku katechizmu.

Väzenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka

·      Latinská autobiografia.

·  Dielo vzniklo na základe zápiskov, ktoré si robili J. Simonides a T. Masník.

·      Opisuje súd v Bratislave, odsúdenie a pochod na galeje do Neapola.

·      Vykresľuje utrpenie odsúdených, s ktorými vojaci hrubo zaobchádzali.

·      Útek z vojenského sprievodu, uväznenie, vykúpenie nemeckým kupcom a následné putovanie po Taliansku.

·     Zachytáva krásy krajiny a umelecké pamiatky v mestách Neapol, Rím, Florencia...

Tobiáš Masník - slovenský spisovateľ, učiteľ a kňaz. Patrí do obdobia slovenskej barokovej literatúry.

Krátke ukážky z diela Väzenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka:

Väzenie (Stockhaus)

Väzenie (Stockhaus) nebolo len tesné, ale z každej stránky aj nepríjemné. V jednej miestnosti, ktorá merala zo všetkých strán sotva osem krokov, bolo zavretých zo tridsať osôb. Ledva stačila na státie alebo sedenie, tobôž na ležanie. Celú zimu nemala pec. Do väzenia pršalo aj zhora, lebo vojaci na jednej strane poškodili strechu. Preto mnohí väzni, premočení od dažďa, len tak-tak nezhnili zaživa v šatách. A keby sa v noci neboli dáko zohrievali vzájomným dychom, horko-ťažko by boli veru vydržali.

Väzenie susedilo s násypom, ale z jednej strany nebolo chránené. A pretože brvná stien veľmi nepriliehali, bolo celkom súce za útočište žiab, hadov a rozličného hmyzu. A čo zvláštnejšie, dych zohrievajúcich sa väzňov zapríčinil, že celú zimu bolo vo väzení počuť kvákanie žiab. Nestačili si očistiť od hmyzu — bĺch, vší a ploštíc — šaty a telo či už pre nedostatok času alebo pre množstvo špiny. A tak od ustavičného smradu a biedy oplývali kopou vší. Prať šaty a bielizeň mali zakázané.

...................

Mesto Graz

„Mesto Graz však nemá len utešený vzhľad, ale je aj dobre opevnené a hmýri sa ľuďmi rozličných národov. Dolinu ohraničujú strmé skaliská, ale smerom k mestu sa tiahne utešená rovina, cez ktorú sa pomaly plazí rieka Mura. Nad mestom je ihlancovitá skala, ktorá umelecky a majstrovsky predstavuje Kristovo umučenie. Z oboch strán možno na ňu vystúpiť po schodoch. Má malinké, ale veľmi pekné kaplnky. Uprostred sa vypína zámok. Okolo vrchu leží veľkolepé mesto s prepychovými budovami. Vrch tu i tam zavlažujú vody“.

PETER BENICKÝ -  Slovenské verše – v zbierke básní zobrazuje ľudské chyby i prednosti, moralizuje a dáva rady. Zamýšľa sa nad premenlivosťou a vrtkavosťou kolesa šťastia. Radí úradníkom a sudcom, aby spravodlivo rozhodovali. Vyjadruje kladný postoj k učeniu, vede a vzdelaniu. Odporúča pracovitosť, ironizuje pretvárku a panovačné ženy. Sympatizuje so sedliakmi a satirizuje zbabelosť šľachticov, básne sú napísané v slovakizovanej češtine.

Zopakujte si:

1.     Porovnajte spoločensko-politické podmienky rozvoja slovenskej literatúry v uvedených literárnych obdobiach.

2.     Vymenujte predstaviteľov a diela slovenskej humanistickej a renesančnej literatúry.

3.     Vymenujte predstaviteľov a diela slovenskej barokovej literatúry.

4.     Vymenujte predstaviteľov a diela slovenskej klasicistickej literatúry.

 

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M.: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry 2. 1998. Enigma Nitra. ISBN 80-85471-52-3

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2002. Enigma Bratislava. ISBN 80-85471-95-7

MATURUJEM ZO SLOVENČINY. 1. vyd. 2000. SPN Bratislava. ISBN 80-08-03154-9

MAZÁK, P. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry 2. Novšia literatúra. 1. vyd. 1984. SPN Bratislava. ISBN 67-149-84

SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava, ISBN 978-80-8089-065-0

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-02-6

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2007. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-02-6

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 2. 1. vyd. 2007. Didaktis Bratislava. ISBN 80-7358-028-4

Kocúrkovo. http://www.ssag.sk/SSAG%20study/SJL/kocurkovo.pdf.(citované 12.8.2016)

Súkromné materiály autorky