Vývin jedinca sa člení na niekoľko období:

 

 

 1. vznik nového jedinca,

 2. novorodenecké obdobie,

 3. dojčenské obdobie,

 4. obdobie batoľaťa,

 5. predškolský vek,

 6. mladší školský vek,

 7. starší školský vek,

 8. dorastové obdobie,

 9. dospelosť – zrelosť,

 10. obdobie staroby.


 

 

 1. Vznik nového jedinca

   

Nový jedinec vzniká oplodnením - splynutím vajíčka a spermie vo vajíčkovode. Nasleduje  jeho uhniezdenie v sliznici maternice a začína sa vyvíjať plod. Hovoríme, že je žena tehotná alebo gravidná. Tehotenstvo – gravidita trvá približne 280 dní – 9 mesiacov. Tehotenstvo sa končí pôrodom a vývin jedinca prechádza do obdobia novorodeneckého.

 

 1. Novorodenecké obdobie

   

Novorodenecké obdobie začína pôrodom novorodenca, ktorý sa po prestrihnutí a podviazaní pupočnej šnúry stáva samostatným jedincom.

 

Základné znaky novorodeneckého obdobia:

 

 

 • trvá do konca 1. mesiaca života,

 • priama závislosť novorodenca od matky,

 • cicanie materského mlieka,

 • telo sa vyznačuje veľkou hlavičkou, dlhým trupom a krátkymi končatinami.


Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Infant

 

Novorodenec


 

 1. Dojčenské obdobie

 

Základné znaky dojčenského obdobia:

 

 

 • trvá od 2. mesiaca života jedinca až do 1 roka,

 • potravou je výhradne materské mlieko,

 • rýchly rast,

 • rýchly duševný vývin,

 • rozvoj pohybových schopností,

 • rozvoj zmyslového vnímania,

 • tvorba mliečnych zubov.


Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ugling

 

Dojča 

 1. Obdobie batoľaťa

 

Základné znaky obdobia batoľaťa:

 

 

 • trvá 1 – 3  roky,

 • spomaľuje sa rast tela,

 • zdokonaľuje sa reč,

 • ukončenie rastu mliečneho chrupu.


Zdtroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Infant

 

Batoľa


 

 

 1. Predškolský vek

 

Základné znaky predškolského veku:

 

 

 • trvá od 3 – 6 rokov,

 • menia sa telesné rozmery,

 • zrýchľuje sa rast,

 • prejavuje sa túžba po činnostiach a kolektíve,

 • prerezávajú sa prvé zuby trvalého chrupu.


Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kindergarten

 

Predškolský vek


 

 

 1. Mladší školský vek

 

Základné znaky mladšieho školského veku:

 

 

 • trvá od 6 do 12 rokov,

 • prerezávajú sa ďalšie trvalé zuby,

 • zvýrazňujú sa odlišnosti v postave dievčat a chlapcov,

 • zaobľujú sa telesné tvary.


Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/Pupils

 

Mladší školský vek

 

 

 

 1. Starší školský vek

 

Základné znaky obdobia staršieho školského veku:

 

 

 • trvá od 12 do 15 rokov,

 • je to obdobie puberty – dospievania,

 • zrýchľuje sa rast,

 • začína sa činnosť pohlavných žliaz,

 • tvoria sa sekundárne pohlavné znaky,

 • u dievčat prichádza prvá menštruácia,

 • nastávajú zmeny v správaní – precitlivenosť, striedanie nálad, nezhody s rodičmi.

 

 

 

 1. Dorastové obdobie

 

Základné znaky dorastového obdobia:

 

 

 • trvá od 16 – 20 rokov,

 • pokračuje rozvoj sekundárnych pohlavných znakov,

 • nastáva rozvoj myslenia,

 • rozvíjajú sa city,

 • formujú sa vzťahy k opačnému pohlaviu,

 • spomaľuje sa a postupne zastavuje rast.

 

 

 

 1. Dospelosť – zrelosť

 

Základné znaky obdobia dospelosti:

 

 

 • trvá od 20 – 60 rokov,

 • je ukončený rast a vývin nervovej sústavy,

 • najlepšia fyzická výkonnosť,

 • v 20. – 30. roku života zakladanie rodiny,

 • vysoká pracovná aktivita,

 • v 30. – 45. sa objavujú prvé šedivé vlasy,

 • pokles fyzickej zdatnosti,

 • v 45. – 60. roku sa prejavujú prvé znaky staroby.

 

 

 

 1. Obdobie staroby

 

Základné znaky obdobia staroby:

 

 

 • začína sa po 60. roku života,

 • ubúdajú telesné a duševné sily,

 • zhoršuje sa zrak a sluch,

 • rednú kosti,

 • ochabuje koža,

 • klesá telesná hmotnosť,

 • v 70. roku života začína obdobie vysokej staroby.


Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gerontology

 

StarobaZopakujte si:
1.Ako sa nazývajú jednotlivé obdobia vývoja človeka?
2.V ktorom období vývoja dochádza k tvorbe sekundárnych pohlavných znakov?
3.Ako sa nazýva obdobie vývoja človeka nad 70 rokov?
4.V ktorom období vývoja človeka sa začína tvorba mliečnych zubov?
5.Ktoré obdobie vývoja jedinca nasleduje po novorodeneckom období?
6.Ktoré základné znaky sú typické pre obdobie dospelosti?

Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Pedagogika Expol, 2011. s. 112 – 113.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Infant
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ugling
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kindergarten
http://commons.wikimedia.org/wiki/Pupils
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gerontology