VÝVIN ATÉNSKEJ DEMOKRACIE


Demokriacia - z gréčtiny "demos" - ľud

                                       "kratien" - vládnuť

Forma vlády, ktorá v starovekom grécku sa začala formovať v 6 storočí pred Kristom.

Pôvodne moc v rukách panovníka = kráľ, ktorý je obklopený rodovou aristokraciou

V 8 storočí p.n.l. - zmeny v spoločnosti

ZMENY V SPOLOČNOSTI  zapríčinila veľká grécka kolonizácia ( Gréci zakladajú oasdy - kolónie, na pob. egejského mora, stredozemného a čierneho)

Príčinou kolonizácie bol nedostatok poľnohospodárskej pôdy v materskom grécku.

Výseledok kolonizácie: 

1. Rozvoj hospodárskeho života - do kolónii sa vyvážali remeselné a poľ. výrobky, z kolónii do grécka - obilniny, drevo, otroci...

2. Výrazné rozšírenie remeselnej výroby - remeselníci - najbohatší ľudia v meste. V dôsledku rozširovania obchodu vzniká nová vrstva OBCHODNíCI.


Vznikajú problémy ( 8-6 st. p.n.l. v Grécku )

1. Silné vrsty rem. a obch. síce veľký majetok ale nemohli rozhodovať o politických zaležitostiach. ( rodová aristokracia mala ako jediná politické práva )

2. Zhoršenie postavenia roľníkov - v dôsledku dovozu lacnejšieho obilia z kolónií svoje obilie nie sú schopný predať. - zadlžovanie sa ( upadanie do dlžného otroctva.Atény sa zreformovali po vládnutí ( Solóna, Kleistenesa, Periklesa )