1. vypočítajte a) 13 + ( - 17 ) = b) –5 –12 = c) –5 – (- 12 ) + ( - 9 ) = d) –13. 5 = e) –30 : (3 – 9) =

2. Doplňte chýbajucu číslicu tak, aby dané číslo bolo deliteľné číslom 3: 34*72

3. Nájdite najmenší spoločný násobok a najväčší spoločný deliteľ čísel 24 a 36.

4. Namiesto * doplň čísla tak, aby boli splnené rovnosti: 3/7 = */21 16/20 = 4/* */5 = 12/15

5. Porovnaj nasledujúce dvojice zlomkov: 4/7 5/7, 3/8 3/6, 5/9 3/7,

6. Zostrojte priesečník výšok trojuholníka ABC, ak je dané: b=6cm, c=8cm, a=60 stupňov

7. Zostrojte rovnobežník ABCD, ak je dané: a=7cm, b=4cm, e=10cm. Vypočítajte obvod a obsah rovnobežníka ABCD.

8. Darček v krabičke tvaru kvádra s rozmermi a=12cm, b=10cm, c=8cm chceme zabaliť do papiera tvaru štvorca so stranou dĺžky 15cm. Bude stačiť 1ks papiera na zabalenie darčeka? Ak áno, kolko cm2 papiera zvýši, ak nie koľko cm2 papiera chýba? (v príkladoch je toto / zlomková čiara).