Vypracovala: Ing. Anna MattováVýrobný program:


Každý podnik musí mať svoj výrobný program, ktorý určuje jeho výrobné zameranie. Výrobný program vychádza z analýzy trhu.


Výrobný program je súhrn vyrábaných výrobkov, vyjadrený v sortimente a kvalite, na ktorý sa zameriava výrobná činnosť.


Výrobný program závisí od veľkosti podniku a od druhu a typu výroby. Nie je stabilný. Zmeny vo výrobnom programe sa nazývajú inovácie výrobného programu.


 

Faktory ovplyvňujúce tvorbu výrobného programu:

 

 • požiadavky trhu /marketing/,

 • vlastné výrobné možnosti – financie, kapacita...,

 • možnosti získania zdrojov na trhu – suroviny, materiál...,

 • ukazovatele ekonomickej efektívnosti – produktivita práce.


Výrobný program súvisí predovšetkým s tvorbou sortimentu. Sortiment výroby môže byť:

 

 • úzky sortimentvýrobný program podniku obsahuje len niekoľko druhov výrobkov, podnik sa špecializuje na niekoľko druhov výrobkov,

 • široký sortiment výrobný program podniku zahŕňa veľký počet rôznych druhov výrobkov. Rozširovanie výroby je spojené s diverzifikáciou výrobkov, ide o zavádzanie výrob z viacerých výrobných odborov.

 • hlboký sortiment – ide o variáciu výrobkov, teda v koľkých variantoch sa jednotlivé druhy výrobkov vyrábajú,

 • plochý sortiment – vo výrobnom programe z jednotlivých druhov výrobkov je len jeden variant, resp. málo variantov z jednotlivých druhov výrobkov.


Výrobný program predstavuje potenciálne možnosti výroby stanovené na základe analýzy potrieb trhu a možností daného podniku. 

Výrobný plán:


Konkretizáciou výrobného programu v objeme a čase je plán výroby. Plán výroby nadväzuje na konkrétnu situáciu v danom časovom období.


Faktory ovplyvňujúce tvorbu výrobného plánu:

 

 • konkrétne výsledky marketingu na spotrebiteľskom trhu – trh dopytu,

 • konkrétna situácia na obstarávacom trhu – trh výrobných faktorov,

 • potvrdené objednávky – informácie od odberateľov,

 • legislatívne pravidlá podnikania – zákony.


Plán výroby je spojený s objemovým určením výrobných výstupov. Objem výroby možno vyjadriť v:

 

 • naturálnych jednotkáchnapr. v jednotkách hmotnosti /kg, q, t,/, v jednotkách množstva /ks/, v jednotkách objemu /l, hl/,

 • peňažných jednotkách hodnotové vyjadrenie objemu výroby napr. v eurách, dolároch a podobne,

 • jednotkách prácnostiide o vyjadrenie objemu výroby v jednotkách práce – najčastejšie v normohodinách. Použitie jednotiek prácnosti na vyjadrenie objemu výroby si vyžaduje všetku výrobnú prácu normovať, čo je pomerne náročné. Jednotky prácnosti sa preto používajú menej ako peňažné a naturálne jednotky.


 

 

Výrobkové variácie:


Výrobky existujúce na trhu majú obmedzenú dĺžku života a podniky ich musia často nahrádzať novými výrobkami. Cieľom podnikov je preto zabezpečiť výrobu nového výrobku, respektíve inováciu starého.

 

novom výrobku hovoríme ak:

 

 • ide o zlepšenie takých parametrov výrobku, akými sú napríklad obal, dizajn...

 • sa výrobok už vyrába, ale objavujú sa nové možnosti jeho použitia,

 • sa odkúpi patent alebo licencia od iného podniku.


 

 

Výrobná kapacita:


Ak chce podnik realizovať svoj výrobný program, musí disponovať primeranou výrobnou kapacitou.


Výrobná kapacita podniku predstavuje maximálnu výrobnú schopnosť podniku za dané obdobie a za optimálnych podmienok.


Výrobná kapacita je teda maximálne množstvo výrobkov, ktoré podnik môže vyrobiť na svojej technickej základni /stroje, výrobné zariadenia, pracovná sila, budovy, stavby – výrobná plocha / za určitý čas pri najlepších organizačných podmienkach. Výrobná kapacita sa často označuje aj pojmom potenciálny výkon alebo výrobný potenciál.


 

Potenciálny výkon závisí od:

 

 • technického zariadenia /vybavenia strojov/ - najdôležitejší faktor,

 • pracovnej sily – kvalifikácie,

 • výrobnej plochy.


Výrobná kapacita, vyjadrená potenciálnym výkonom sa určuje ako:

 

 • výstupná veličina – potenciálny objem výroby, napríklad výrobná kapacita výroby pračiek je 600 tisíc kusov ročne,

 • vstupná veličina – potenciálna schopnosť spracovať určité množstvo suroviny, napríklad cukrovar spracuje ročne 3 milióny ton cukrovej repy.


Podniky zámerne nevyužívajú maximálny potenciálny výkon, aby mali priestor na pružné reagovanie na zmeny na thu. Preto hovoríme, že podnik pracuje s určitou kapacitnou rezervou.


 

Faktory ovplyvňujúce výrobnú kapacitu:

 

 • technická základňa – závisí od množstva výrobného zariadenia a jeho využitia,

 • technická výkonnosť zariadenia,

 • sortiment a prácnosť výrobkov,

 • kvalifikácia pracovníkoch a výrobné skúsenosti,

 • využiteľný fond pracovného času /od kalendárneho časového fondu, t.j. 365 dní odpočítame dni pracovného pokoja a počet dni na nevyhnutné prestávky z dôvodu údržby, opráv a podobne/.


 

 

Výpočet výrobnej kapacity:


Základom výpočtu výrobnej kapacity je výrobná kapacita jedného stroja. Podľa toho, ako je daná výkonová norma, môžeme výrobnú kapacitu vypočítať ako:

 • normu množstvamaximálne množstvo výrobkov vyrobených za určitý čas, za optimálnych podmienok na danom stroji:


Výrobná kapacita = využiteľný časový fond x  norma množstva • norma času koľko času maximálne potrebuje stroj na výrobu jedného výrobku za optimálnych podmienok:


Výrobná kapacita = využiteľný časový fond / norma času 

Využitie výrobnej kapacity:


Podnik si výrobnú kapacitu nielen plánuje, ale sleduje aj jej využívanie. Môže to, podobne, ako pri jej výpočte robiť dvoma spôsobmi:


 1. časové využívanie výrobnej kapacity v %:


% využitia výrobnej kapacity = (skutočný čas výkonu stroja : využiteľný časový fond) x  100 1. výkonové využívanie výrobnej kapacity v %:


% využitia výrobnej kapacity = (skutočný objem výroby : výrobná kapacita) x  100
Kontrolné otázky:

 1. Vysvetlite pojem výrobný program podniku.

 2. Ktoré faktory ovplyvňujú tvorbu výrobného programu podniku?

 3. Na príklade potravinových výrobkov vysvetlite pojmy hlboký, plytký, široký a úzky sortiment.

 4. Ktoré faktory ovplyvňujú tvorbu výrobného plánu?

 5. Čo rozumiete pod pojmom variácie výrobkov?

 6. Vysvetlite pojem výrobná kapacita podniku.

 7. Vysvetlite, prečo podnik pracuje s určitou kapacitnou rezervou.


Použitá literatúra:

 1. M. Jakubeková a kol.: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania, SPN Bratislava, prvé vydanie 2004, ISBN 80-10-00363-8

 2. D. Orbánová, Ľ,. Velichová: Maturujem z ekonomiky, SPN Bratislava, druhé prepracované vydanie 2005, ISBN 80-10-00658-0