Vypracovala: Ing. Anna Mattová 

Výrobný program

Výrobný program je súhrn vyrábaných výrobkov, vyjadrený v sortimente a kvalite, na ktorý sa zameriava výrobná činnosť.


Výrobný program, ktorý určuje výrobné zameranie podniku. Vychádza z analýzy trhu.

Výrobný program závisí od veľkosti podniku a od druhu a typu výroby. Nie je stabilný. Zmeny vo výrobnom programe sa nazývajú inovácie výrobného programu.


 

Faktory ovplyvňujúce tvorbu výrobného programu:

  • požiadavky trhu /marketing/,

  • vlastné výrobné možnosti – financie, kapacita...,

  • možnosti získania zdrojov na trhu – suroviny, materiál...,

  • ukazovatele ekonomickej efektívnosti – produktivita práce.


 

Sortiment

Výrobný program súvisí predovšetkým s tvorbou sortimentu.

Sortiment výroby môže byť:

 

  • úzky sortimentvýrobný program podniku obsahuje len niekoľko druhov výrobkov, podnik sa špecializuje na niekoľko druhov výrobkov,

  • široký sortimentvýrobný program podniku zahŕňa veľký počet rôznych druhov výrobkov. Rozširovanie výroby je spojené s diverzifikáciou výrobkov, ide o zavádzanie výrob z viacerých výrobných odborov.

  • hlboký sortimentide o variáciu výrobkov, teda v koľkých variantoch sa jednotlivé druhy výrobkov vyrábajú,

  • plochý sortimentvo výrobnom programe z jednotlivých druhov výrobkov je len jeden variant, resp. málo variantov z jednotlivých druhov výrobkov.


Výrobný program predstavuje potenciálne možnosti výroby stanovené na základe analýzy potrieb trhu a možností daného podniku.


 

Výrobný plán