Výroba vodíka1) Zo zmného plynu-zemný plyn je v podstate metán CH4 ktorí pri teplote 1200°C sa rozkladá CH4 -------> C + 2H2 -používajú sa rúrkove reaktory, meán sa spaluje zduchom = na 1200°C, potom sa prívod vzduchu zastaví a do reaktora sa vhána len čistý metán2) Z uhlia-uhlie sa splinuje tj. premena tuhého paliva na ušlachtilé plynné palivá-ak vháname na uhlie vzduch vyrobíme genarátorový plyn ak vháname vodnú paru vyrobíme vodný plyn-výroba vodíka sa uskutočnuje v 4 etapácha) výroba a čistenie plynnej zmesib) konverzia COc) odstranovanie CO, CO2 d) dočistovanie vodíka3) Výroba a čistenie plynnej zmesi-na uhlie (koks) s vhána vzduch, koks sa rozžeraví na 1000°C po dobu jednej až dvoch minút = eplá periódaC + O2 ---> CO2 C + 1/2O2 ---> CO-v druhej perióde ktorá sa nazíva studená perióda sa vhána vodná para 800°C štyri až šest minútC + H2O ---> CO + H24) Konverzia CO na CO2-uskutočnuje sa za prítomnosti katalizátorov v etážovom reaktore CO + H2O ---> CO2 + H2 5) Odstranovanie CO2- odstranuje sa vypieraním v práčkach obsorbciou vo vode a CO2 sa skvapalní6) Dočistovanie H2robí sa ochladením, nečistoty sa skondenzujú ( skvapalnia )Výroba vodíka elektrolízou- do roztoku elektrolitu (H2O) ponoríme dve elektródy katódu (-) anódu (+) - vplivom jednosmerného elektrického prúdu nastáva pohyb katióny ku katóde - katodicka reakcia redukcia,anióny k anóde - anodická reakcia oxidácia- ako elektrolit sa používa roztok alkalického hydroxidu (NaOH, KOH)- získame H2 s čistotou 99,99% ktorí, používame na stužovanie tukov (potravinarstvo) alebo na výrobu liečiv