Už sme vykonali tri merania s troma kovovými valčekmi z rôznych kovov (medi, hliníka, železa). Valček sme zohriali na teplotu približne 80 °C a vložili do kalorimetra s vodou izbovej teploty. Voda mala rovnakú hmotnosť, akú mal predmet. Zaujímalo nás ako sa zmenila teplota vody a ako teplota kovového valčeka. Namerané hodnoty sme zapísal i do tabuľky.


Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková

 

 

http://www.centralchem.sk/?IDe=38697

 

 

 

 

pokus č.

teleso z  látky

Δt [°C]

1.

valček zo železa

50,0

voda

5,0

2.

valček z  medi

48,0

voda

4,7

3.

valček z  hliníka

43,0

voda

9,0


 

Porovnali sme namerané hodnoty rozdielov teplôt Δt kovových valčekov a vody. Zistili sme, že pri tepelnej výmene sa teplota kovových valčekov menila omnoho viac ako teplota vody, ktorou sme ich ochladzovali. Kým teplota vody sa zmenila len o niekoľko stupňov Celziovej stupnice, kovy rovnakej hmotnosti zmenili svoju teplotu o desiatky stupňov. Rôzne látky sa teda pri výmene tepla správajú rôzne.

 


Ďalej chceme porovnať zmenu teploty kovov medzi sebou. Či sa aj rôzne kovy ochladzujú rôzne. Môžeme to zistiť z už nameraných hodnôt. Musíme ale vedieť, ako zmenil každý kov teplotu, keď voda zmenila teplotu o 1°C. Určíme to ľahko výpočtom, napríklad pre železo takto: Keď voda zmenila teplotu o 5°C, železo zmenilo teplotu o 50°C, potom keď voda zmení teplotu o 1°C, železo zmení teplotu o (50:5)°C = 10°C. Ďalšie hodnoty sme zapísali do tabuľky.


 

 

Látka

zmena teploty kovu pripadajúca na zmenu teploty vody o 1 oC

železo:

10,0

meď:

10,2

hliník:

4,8


Vidíme, že aj kovy menia teplotu rôzne. Železo a meď zmenili teplotu skoro rovnako, ale hliník zmení teplotu o oveľa menej, pri zmene teploty vody o 1°C.

 

Je zaujímavé zaznačiť naše výsledky do grafu, lebo môžeme porovnať, ako vyzerá graf pre každý kov. Urobíme Graf závislosti zmeny teploty kovu od zmeny teploty vody. To znamená, že na x-ovú (vodorovnú) os dáme hodnoty Δt vody a na y-ovú (zvislú) os dáme Δt kovu.

 

Pre ľahké a rýchle porovnanie, dáme grafy pre všetky tri kovy, do jedného obrázka. Aby sme sa nepomýlili, urobíme si pre každý kov tabuľku hodnôt aj graf inej farby.

 

 

Tabuľky pre Grafy závislosti zmeny teploty kovu od zmeny teploty vody: