Výklad je slohový útvar, v ktorom autor vysvetľuje či objasňuje nejaký problém alebo jav.

Vo výklade autor používa pri vysvetľovaní argumenty a príklady. Pravdivosť dokazuje pomocou argumentov – používa citácie, parafrázy, výsledky výskumu.


Pri vysvetľovaním problému autor môže postupovať:

 • induktívne,

 • deduktívne.


 

Induktívny postup

Pri vysvetľovaní problému induktívnym postupomautor najskôr uvádza fakty a príklady, potom vyvodzuje závery a poučenia.

Autor postupuje od konkrétneho k všeobecnému, od známeho k neznámemu, od jednotlivosti k celku, od vysvetlenia znakov javu k jeho definovaniu.


 

Deduktívny postup

Pri uplatňovaní deduktívneho postupuautor najskôr vysloví poučku, ktorú potom vysvetľuje a uvádza príklady.

Autor postupuje od všeobecného ku konkrétnemu, od neznámeho k známemu, od celku k jednotlivostiam, od definície javu k vysvetľovaniu jednotlivých znakov javu.


Výklad môže byť:

 • populárny,

 • vedecký.


Populárny výklad sa používa v učebniciach a v populárno-náučnej literatúre.

Vedecký výklad sa používa v odborných časopisoch a odborných dielach, cieľom je objektívne vysvetliť neznámy jav, rozšíriť nový vedecký poznatok.

 

Výklad sa vyznačuje:

 • neosobnosťou,

 • objektívnosťou.


Výklad môže byť v podobe:

 • ústnej – prednáška,

 • písomnej – článok.


Výklad členíme na tri časti:

 • úvod,

 • jadro,

 • záver.


Úvod – nastolenie problému. Autor uvedie čitateľa do problematiky, použije definíciu javu alebo ho oboznámi s vývojom javu.

Jadro – riešenie problému. Autor vysvetľuje jav, či problém, jednotlivé časti jadra sú samostatné, ale logicky na seba nadväzujú.

Záver – zhodnotenie riešenia problému. Autor zhŕňa výsledky, zdôrazňuje význam povedaného a dôležitosť javu.


Jazykové prostriedky, ktoré sa vyskytujú vo výklade:

 • plnovýznamové slová,

 • odborné termíny,

 • slová cudzieho pôvodu,

 • jednoduché podraďovacie súvetia,

 • zložené súvetia.


Vo výklade sa uplatňuje výkladový slohový postup.


Základné znaky výkladového slohového postupu:

 • logická stavba a zložitá štruktúra,

 • vysvetľovanie, uvádzanie príkladov, dôkazov,

 • silná súdržnosť jednotlivých odsekov i celého textu.

 • presné pojmy, odborné termíny, argumenty, fakty,

 • neutrálne a spisovné slová,

 • citácie, skratky, značky, internacionalizmy,

 • výrazy typu: ukazuje sa, domnievame sa, vieme, vidieť, vychádza, je jasné, je pravdepodobné, atď.,

 • schémy, tabuľky, vzorce, grafy, fotografie.


 

Zhrnutie základných znakov výkladu:

 • výklad vysvetľuje či objasňuje nejaký jav,

 • postup vysvetľovania je deduktívny alebo induktívny,

 • je vecný, presný a konkrétny,

 • používa sa v učebniciach, populárno-náučnej literatúre, odborných časopisoch,

 • postoj autora je neosobný, objektívny,

 • nachádzajú sa v ňom internacionalizmy, odborné termíny, podraďovacie súvetia, oznamovacie vety,

 • môže byť populárny alebo vedecký,

 • môže byť v ústnej alebo písomnej forme,

 • člení sa na úvod, jadro, záver.Zopakujte si:
1. Čo je výklad?
2. Aký je rozdiel medzi induktívnym a deduktívnym postupom vysvetľovania?
3. Ako nazývame výklad v ústnej podobe?
4. Ktorý slohový postup sa uplatňuje vo výklade?
5. Vymenuj základné znaky výkladového slohového postupu!
6. Ktoré jazykové prostriedky sa vo výklade používajú?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 42 – 44.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.