Výklad je slohový útvar, v ktorom autor vysvetľuje či objasňuje nejaký problém alebo jav.

Vo výklade autor používa pri vysvetľovaní argumenty a príklady. Pravdivosť dokazuje pomocou argumentov – používa citácie, parafrázy, výsledky výskumu.


Pri vysvetľovaním problému autor môže postupovať:

  • induktívne,

  • deduktívne.


 

Induktívny postup

Pri vysvetľovaní problému induktívnym postupomautor najskôr uvádza fakty a príklady, potom vyvodzuje závery a poučenia.

Autor postupuje od konkrétneho k všeobecnému, od známeho k neznámemu, od jednotlivosti k celku, od vysvetlenia znakov javu k jeho definovaniu.


 

Deduktívny postup

Pri uplatňovaní deduktívneho postupuautor najskôr vysloví poučku, ktorú potom vysvetľuje a uvádza príklady.

Autor postupuje od všeobecného ku konkrétnemu, od neznámeho k známemu, od celku k jednotlivostiam, od definície javu k vysvetľovaniu jednotlivých znakov javu.


Výklad môže byť:

  • populárny,

  • vedecký.


Populárny výklad sa používa v učebniciach a v populárno-náučnej literatúre.

Vedecký výklad sa používa v odborných časopisoch a odborných dielach, cieľom je objektívne vysvetliť neznámy jav, rozšíriť nový vedecký poznatok.

 

Výklad sa vyznačuje:

  • neosobnosťou,

  • objektívnosťou.


Výklad môže byť v podobe:

  • ústnej – prednáška,

  • písomnej – článok.