Úvaha je slohový útvar, v ktorom sa autor zamýšľa nad mravnými, spoločenskými, vedeckými alebo umeleckými problémami.

Vo úvahe autor nezhromažďuje fakty, ale ich len hodnotí a vyvodzuje isté všeobecné závery.

V úvahe autor vyjadruje svoj osobný, subjektívny názor na známy jav či problém.

V úvahe sa autor snaží upútať čitateľa svojou bohatou slovnou zásobou, často využíva umelecké prostriedky, napríklad epiteton, metaforu, personifikáciu, opakovanie výrazu a pod.


 

Úvaha sa vyskytuje najčastejšie:

 • v umeleckom štýle – aforizmus, príslovie, lyrická poézia, úvahy postáv, úvahy rozprávača v próze, monológ v dráme,

 • v publicistickom štýle – komentár,

 • v náučnom štýle – recenzia, posudok.Úvahu členíme na tri časti:

 • úvod,

 • jadro,

 • záver.


Úvod – autor vychádza z istých faktov, ktoré jasne pomenuje, alebo z istého často všeobecného problému. Autor sa snaží vzbudiť záujem o riešenie problému, obracia sa čitateľa emocionálnymi jazykovými prostriedkami. Často sa úvaha začína otázkou.

Jadro – autor hodnotí skúmané fakty, zaujíma k nim osobné postoje, rozvíja vlastné myšlienky, rozoberá a osvetľuje daný problém.

Záver – autor dokazuje svoje tvrdenia, používa argumenty, vyvodzuje závery, vyslovuje konečné stanovisko, ale často necháva problém otvorený.


 

Jazykové prostriedky, ktoré sa vyskytujú v úvahe:

 • slová s citovým zafarbením,

 • nepriame pomenovania,

 • frazeologizmy,

 • synonymá,

 • antonymá,

 • zaujímavo utvorené slová,

 • všetky druhy viet podľa komunikačného zámeru,

 • jednoduché vety,

 • súvetia.


V úvahe sa uplatňuje výkladový slohový postup.


Vo výkladovom slohovom postupe autor:

 • analyzuje, vysvetľuje,

 • poúča,

 • uvažuje o neznámom,

 • hodnotí,

 • zachytáva vnútorné vzťahy medzi faktami.Úvaha a výklad – podobné znaky:

 • práca s faktami a ich hodnotenie,

 • aktuálna téma,

 • argumentácia,

 • jednovýznamové slová,

 • združené pomenovania,

 • viacnásobné vetné členy.


Úvaha a výklad – rozdielne znaky:

 

VÝKLAD

 

ÚVAHA

objektívny prístup

subjektívny prístup

bez emocionálneho zaujatia

s emocionálnym zaujatím

zhromažďovanie faktov

vlastné skúsenosti, hodnotenie javov

jasné členenie textu na úvod, jadro, záver

nepresné členenie textu – prepojenosť úvodu a záveru

presnosť údajov, čísel

nepotrebnosť presných údajov

presná citácia

voľná citácia

náučný štýl

umelecký, publicistický, náučný štýl

 Zopakujte si:
1. Čo je úvaha?
2. Aký je rozdiel medzi úvahou a výkladom?
3. Ktorý slohový postup sa uplatňuje v úvahe?
4. Ktoré jazykové prostriedky sa v úvahe používajú?
5. V ktorých jazykových štýloch sa úvaha vyskytuje najčastejšie?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 42 – 46.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.