Podstata – komplexná analýza a vysvetlenie vzťahov medzi predmetmi a javmi s cieľom objasniť, vysvetliť problém prípadne presvedčiť adresáta o správnosti riešenia.

Využitie – v písomných prejavoch odborného štýlu: výklad, štúdia, dizertácia,...  ústnych prejavoch: referát, prednáška,... a v publicistickom štýle: komentár, recenzia

Kompozícia – 3 časti:

1.      úvod – predstavený problém, téma

2.      jadro – rôznymi postupmi logického myslenia sa objasňuje daný problém

3.      záver – zhrnutie, hodnotenie problému / javu na základe vedeckej argumentácie a faktov

 

Postupy logického myslenia

 

indukcia – vychádza z jednotlivých faktov na základe ktorých sa formuje všeobecný záver

dedukcia – opak indukcie, vychádza z všeobecného javu / faktu, snaží sa zistiť jednotlivé fakty ktoré k nemu viedli (vyšetrovanie)

analýza – rozbor

syntéza – zhrnutie

analógia – pripodobňovanie, obdoba, zhoda... 1 fakt poznáme úplne a druhý čiastočne

komparácia – porovnávanie... oba fakty poznáme úplne

argumentácia – vysvetľovanie na základe konkrétnych faktov, zdôvodňovanie

demagógia – nevedecká argumentácia