Na rozdiel od slovenčiny je vo vetnom zápore zápor no samostatným slovesom, ktoré stojí pred časovaným slovesným tvarom alebo pred neprízvučnými osobnými zámenami.

Napr.:

No comprende. Nerozumie.

No me lo dijeron. Nepovedali mi to.


 

Slová a výrazy so záporným významom ako napr. nada, nadie, ninguno, nunca, jamás en mi vida, tampocoatď. môžu stáť pred slovesom alebo za ním. Ak stoja pred slovesom, sloveso je už bez záporu no.

Napr.:

No sonríe nunca. Nikdy sa neusmieva.

Nunca sonríe. Nikdy sa neusmieva.


 

Slovenskému ani odpovedá španielske ni. Platí rovnako predchádzajúce pravidlo – ak sa nachádza vo vete pred slovesom, toto sloveso už nemá ďalší zápor. Ni môže byť zosilené výrazom tampoco alebo siquiera.

Napr.:

No come ni bebe. Neje ani nepije.

Ni y oni él pudimos hacerlo. Ani ja ani on sme to nemohli urobiť.

No te dejo esta revista nie ste libro tampoco.

Nepožičiam ti ani tento časopis ani túto knihu.


 

Zápor no môže stáť pred infinitívom a to buď bez určitého člena alebo s ním. Do slovenčiny sa prekladá buď záporným infinitívom alebo vedľajšou vetou.

Napr.:

No contestarles sería un error. Neodpovedať im by bola chyba.

El no haber venido tú no me sorprendió.

Že si neprišiel ty, ma neprekvapilo.