Pod pojmom modálnosť rozumieme vyjadrenie vzťahu výpovede ku skutočnosti, teda je alebo nie je reálny.

 

 

Modálnosť môže byť :

 

 

 • postojová

 • voluntatívna

 • istotová


 

Postojová modálnoť spočíva v tom, že hovoriaci dáva výpovedi podobu oznámenia, otázky, rozkazu alebo želania, teda podobu podľa zámeru hovoriaceho: oznamovacích, opytovacích, rozkazovacích a želacích.Voluntatívna modálnosť, nazývaná tiež objektívna (logická) modálnosť je modifikácia deja ako možného, nevyhnutného alebo želateľného.

 

 

Základné prostriedky na vyjadrenie voluntatívnej modálnosti sú:

 

 

 • modálne slovesá

 • modálne vetné príslovky

 • sein + zu + infinitív

 • haben + zu + infinitív


 

Istotová (subjektívna, komunikatívna) modálnosť vyjadruje stupeň (subjektívnej) istoty alebo pochybnosti hovoriaceho o platnosti výpovede obsahu v rámci oznamovacích a opytovacích viet. Základné prostriedky na vyjadrenie istotovej modálnosti sú:

 

 

 • modálne častice

 • spôsobové slovesá

 • konjunjktív a budúci časNajvšeobecnejším prostriedkom na vyjadrenie modálnosti všetkých druhov sú modálne (spôsobové) slovesá, preto sa ich významu budeme venovať komplexne.


Nemčina má šesť základných modálnych slovies : dűrfen, kӧnnen, mӧgen, műssen, sollen, wollen). Modálne slovesá tvoria s infinitívom významového slovesa rámcovú konštrukciu.


Po modálnych slovesách stojí infinitív bez zu. Ak tieto slovesá vystupujú samostatne stávajú sa plnovýznamovými.


 

Význam a použitie základných modálnych slovies:

 

 

 • dűrfen – smieť, môcť

 

Vyjadruje:

 

- možnosť vyplývajúcu z povolenia, práva

- v zápornej vete naliehavú výzvu, výstrahu, potrebu správneho zaobchádzania, je to opisný spôsob rozkazovacieho spôsobu

- pri druhotnom použití (istotná modálnosť) opatrné tvrdenie a odtienok zdvorilosti

 

 

 

 • kӧnnen – môcť, vedieť,

 

Vyjadruje:

 

- fyzickú možnosťpríležitosť, priaznivú okolnosť,

- možnosť závislú od povolenia

- schopnosť, zručnosť, (niečo ovládať, vedieť)

- pri druhotnom použití predpoklad, domnienku, opierajúcu sa o dobré poznanie okolností

 

 

 • mӧgen- chcieť, mať rád, môcť

 

Vyjadruje: