Aktivity


Spomeň si kedy si bol naposledy šťastný

Spomeň si na situáciu , ktorá vyvolala tvoj hnev. Opíš (znázorni) ju .

Spomeň si na situáciu, keď si mal strach. Opíš (znázorni) ju .

Doplň vety:

Doma ma hnevá.........................................................................................................

V škole ma hnevá......................................................................................................

V prírode na hnevá....................................................................................................

Na ulici ma hnevá.....................................................................................................


 

 Zopakujte si:
1. V akých situáciách máš mierny strach a kedy veľký strach?
2. Môže byť strach užitočný?
3. Akými spôsobmi môžeme vyjadrovať emócie?
4. Ktoré vyjadrenia emócií dospelí nepripúšťajú, kritizujú?
5. Vieš vyjadriť negatívne emócie spôsobom, ktorý neublíži ostatným?

Použitá literatúra:
Eva Ivanová, Ľubica Kopinová: Etická výchova, Metodická príručka pre učiteľov, MPC Bratislava 2004
D.Gogolová, Ľ.Bagalová, T.Piovarčiová, Ľ.Kociánová: Etická výchova pre 6.ročník, Orbis Pictus Istropolitana Bratislava, 2009