Podmet je základný vetný člen, ktorý pomenúva toho, kto vykonáva činnosť alebo kto má nejakú vlastnosť.

Podmet vyjadruje činiteľa deja alebo nositeľa stavu a vlastnosti.

Príklady:

 • Podmet, ktorý vyjadruje činiteľa deja: Jožko utekal. Zviera ryčí. Dieťa počúva.

 • Podmet, ktorý vyjadruje nositeľa stavu: Stano zbledol. Stromy žltnú. Pacient schudol.

 • Podmet, ktorý vyjadruje nositeľa vlastnosti: Chlapec je bystrý. Ruža vonia.


 

Podmet určuje gramatické kategórie (rod, číslo, osobu) prísudku.

Príklady:

 • Otec pracuje. Podmet otec určuje, že prísudok pracuje je v 3. osobe, jednotného čísla.

 • Líšky sa zakrádali. Podmet líška určuje, že prísudok zakrádali sa je v 3. osobe, množného čísla.


 

Na podmet sa pýtame pádovou otázkou kto? čo?

Príklady:

 • Riaditeľ zvolal pracovnú poradu. Pýtame sa:  Kto zvolal pracovnú poradu? Odpovedáme: Riaditeľ.

 • Obe nástenky boli zničené. Pýtame sa: Čo bolo zničené? Odpovedáme: Nástenky.


 

Podmet je najčastejšie vyjadrený podstatným menom alebo zámenom.

Príklady:

 • Podmet vyjadrený podstatným menom: Tiger je nebezpečný. Rodičia išli na chatu.

 • Podmet vyjadrený zámenom: On na mňa zabudol. Na otázku odpoviem ja.

 

 

Podmet môže byť jednoduchý alebo rozvitý.

Príklady:

 • Jednoduchý podmet: Slnko začalo vychádzať.

 • Rozvitý podmet: Zlaté slnko začalo vychádzať.


 

Podmet nemusí byť vždy vyjadrený osobitným slovom. Môžeme si ho domyslieť z významu vety.

Podmet, ktorý je vyjadrený osobitným slovom sa nazýva vyjadrený podmet.

Podmet, ktorý nie je vyjadrený osobitným slovom sa nazýva nevyjadrený podmet.

Príklady:

 • Vyjadrený podmet: Vodič na križovatke prudko zabrzdil.

 • Nevyjadrený podmet: Na križovatke prudko zabrzdil. – z významu vety si vieme domyslieť, že podmetom je on – vodič.

 

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či je podmet vo vetách vyjadrený podstatným menom alebo zámenom:

 

 

Vlak odchádza o pár minút.

vlak – podstatné meno

Ja som už prestala dúfať.

ja - zámeno

Ty si to uhádol!

ty - zámeno

Do domu vošiel cudzí človek.

človek – podstatné meno

On tam stál ako stĺp.

on - zámeno

Vy potrebujete oddychovať.

vy - zámeno

Družbovia uniesli nevestu.

družbovia – podstatné meno

Títo zasa robia neporiadok.

títo - zámeno

Absolventi boli šťastní.

absolventi – podstatné meno

Vaši si dobre zalyžovali?

vaši - zámeno

Koncert sa už začal.

koncert – podstatné meno

Sofia sa zľakla.

Sofia – podstatné meno

My sa musíme rozlúčiť.

my - zámeno

 

  

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o vyjadrený alebo nevyjadrený podmet:

 

 

Včera som stretla Jožka.

nevyjadrený podmet

Tomáš popohnal kone.

vyjadrený podmet

Mládenec si pískal.

vyjadrený podmet

Budeme sa venovať renesancii.

nevyjadrený podmet

A teraz utekaj do postele!

nevyjadrený podmet

Už ich chytili.

nevyjadrený podmet

Vzduch voňal kvetmi.

vyjadrený podmet

Našiel si riešenie?

nevyjadrený podmet

Popoludní pôjdem do lesa.

nevyjadrený podmet

V Tescu majú nové zľavy.

nevyjadrený podmet

Pes mu odtrhol kus z rukáva.

vyjadrený podmet

Brat mi daroval lyže.

vyjadrený podmet

 Zopakujte si:
1. Čo pomenúva podmet?
2. Ktorými otázkami sa pýtame na podmet ?
3. Ktorým slovným druhom môže byť podmet vyjadrený?
4. Aký je rozdiel medzi vyjadreným a nevyjadreným podmetom?
5. Uveď niekoľko príkladov na vyjadrený a nevyjadrený podmet.


Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN – Mladé letá, s. r. o., Bratislava, 2011, s. 76 - 77.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.