Vypracoval: PaedDr. Jana Hanesová


V nemčine na vyjadrenie času používame predložky, ktoré sa nie vždy zhodujú s predložkami používanými pri časových údajoch v slovenčine. Pre ich presné používanie je potrebné vedieť nielen ich správny význam, ale aj kedy ktorú predložku použiť.


anpoužíva sa na vyjadrenie denných dôb

Napr. am Morgen, am Vormittag, am Freitagmorgen

ráno , dopoludnia, v piatok ráno

Am Morgen hat es geregnet.

Ráno pršalo.


– na vyjadrenie dní v týždni

Napr. am Montag, am Sonntag, am Wochenende

v pondelok, v nedeľu, cez víkend

Am Sonntag hat uns meine Großmutter besucht.

V nedeľu nás navštívila moja stará mama.

– na vyjadrenie dátumu

Napr. am 30. September

30. septembra

Am 24. November hat meine Freundin Geburtstag.

24. novembra má moja kamarátka narodeniny.


in – predložka in sa používa na vyjadrenie časového údaju v spojení s mesiacmi

Napr. im Januar, im November, im Monat

v januári, v novembri, v mesiaci


Im Dezember haben wir Ferien.

V decembri máme prázdniny.


– vo význame v 

Napr. im Jahre 2000, in den 70er Jahren, in der nächste Woche

v roku 2000, v 70. rokoch, budúci týždeň

Im Jahr 1956 bekamen die beiden deutschen Staaten wieder eigene Armeen.

V roku 1956 dostali oba nemacké štáty znovu vlastné armády.


  • vo význame o 

Napr. in zwei Wochen, in der Stunde

o dva týždne, o hodinu

In drei Tagen hat er sein Abitur.

O tri dni má maturitu.

POZOR: Predložku in nepoužívame v spojení napr. 1936 begann der Zweite Weltkrieg.

V roku 1936 začala 2. svetová vojna.

napr. nächste Woche, nächsten Monat

budúci týždeň, budúci mesiac

um – sa používa pri vyjadrovaní hodín

Napr. um 6 Uhr, um 12 Uhr

o šiestej, o dvanástej

Um wie viel Uhr ?

O koľkej hodine?


zu – sa používa na vyjadrenie času spojeného so sviatkami

Napr. zu Weihnachten, zu Ostern

na Vianoce, na Veľkú noc

Zu Weihnachten bekam ich ein Buch.

K Vianociam som dostala knižku.  • v slovnom spojení zu dieser Zeit, zur Zeit

v tejto dobe, teraz

Zur dieser Zeit habe ich keine Zeit für Spaß.

V tejto dobe namám žiadny čas na zábavu.


vor – sa používa vo význame pred

Napr. vor einem Monat, vor den Ferien, vor 6 Uhr