Úlohou prieskumu na mieste udalosti, ktorý sa vykonáva na pokyn veliteľa zásahu, je identifikovať nebezpečenstvo a posúdiť alternatívy na určenie úloh zasahujúcich hasičov. 

Prieskum vykonávajú najmenej dvaja hasiči vybavení vhodnými prostriedkami na ochranu povrchu tela a dýchacích ciest. Prieskumná skupina musí byť istená ďalšími hasičmi, ktorí sú pripravení v nástupnom priestore s rovnakým alebo vyšším stupňom ochrany ako majú členovia prieskumnej skupiny a ktorí majú dohodnutý spôsob spojenia. V záložnej skupine na istenie a na vystriedanie hasičov v oblasti ohrozenia musia byť najmenej dvaja hasiči, ktorí musia byť vybavení ochrannými prostriedkami v pohotovostnej polohe (dýchací prístroj vzduchový s otvorenými ventilmi na fľašiach, prívodné hadice pripojené na masku, masku v pohotovostnej polohe na remienku a rozopnutý odev na ochranu povrchu tela).

Hasiči vykonávajúci prieskum sa musia snažiť vyhnúť priamemu kontaktu s amoniakom.

Pri vykonávaní činnosti v oblasti ohrozenia je potrebné, aby hasiči používajúci prostriedky na ochranu povrchu tela a dýchacích ciest pravidelne kontrolovali ich funkčnosť a prípadné mechanické poškodenie.

Ak je počet síl a prostriedkov nedostatočný, respektíve zasahujúci hasiči nemajú dostatočné ochranné prostriedky, ich činnosť je z hľadiska bezpečnosti núdzová a zameraná najmä na záchranu osôb. Veliteľ zásahu musí najmä:

    dôsledne zvážiť riziká spojené s nebezpečenstvom poškodenia zdravia zasahujúcich hasičov vzhľadom na charakter amoniaku, dobu kontaminácie, objem prác, ktoré budú hasiči vykonávať, možnosti provizórnej ochrany a podobne,

    vystaviť nebezpečenstvu čo najmenší počet hasičov,

    dôsledne istiť hasičov zasahujúcich v oblasti ohrozenia, sledovať ich činnosť a v prípade potreby im poskytnúť okamžitú pomoc,

    pripraviť podmienky na návrat hasičov z pásma priameho ohrozenia, zabezpečiť dekontamináciu a náhradný odev pre vracajúcich sa hasičov, ako aj lekárske ošetrenie, respektíve rýchly odvoz hasičov a zachránených osôb do zdravotníckeho zariadenia.

Pri vykonávaní prieskumu je potrebné zamerať pozornosť na nasledovné skutočnosti:

    informácie o mieste mimoriadnej udalosti (napríklad prítomnosť postihnutých osôb, rozsah poškodenia technického zariadenia),

    preveriť, či bol zastavený prívod amoniaku do priestoru úniku a či je možné vzhľadom na technologický proces jeho prívod zastaviť,

    umiestnenie zariadení, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, ako aj stupeň ich ohrozenia požiarom,

    zariadenia, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo deformácie vplyvom pôsobenia vysokých alebo nízkych teplôt, respektíve stupeň ich ohrozenia požiarom,

    rozmiestnenie dôležitých nosných konštrukcií, ktoré je potrebné chrániť pred pôsobením vysokých alebo nízkych teplôt,

    prítomnosť amoniaku, ktorý uniká z poškodeného zariadenia (mrak plynu) a môže ohroziť zasahujúcich hasičov, ako aj možnosti ich ochrany, respektíve možnosti ich úniku prípadne evakuácie z ohrozeného priestoru,

    nebezpečenstvo rozšírenia havárie na nadväzujúce zariadenia a susediace prevádzky (takzvaný „domino efekt“) a preveriť, či nehrozí nebezpečenstvo aj okolitému prostrediu,

    dokumentáciu na zdolávanie požiaru a inú technickú dokumentáciu,

    zabezpečenie prítomnosti zamestnancov alebo odborníkov, ktorí poznajú technológiu výroby.