Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

 

Nenáv***i***dím  prázdnin***y***! Cel***ý*** deň sa nudím, z***í***vam, život mi otravujú v***ý***skajúc***i*** mal***í*** bratia. Janko a Ferko bežia z kuch***y***ne do ob***ý***vačk***y***. Šikovn***ý*** Janko rozb***i***l m***i***nule drahocennú vázu a zhodil pln***ý*** tanier r***i***zota. B***i***c***y***klovať sa nemôžem, v snehu je to veľký r***i***sk. L***y***že som zničil v lete, keď som sa pokúšal l***y***žovať na babk***i***nej streche. V škole vždy zažijem dobrodružné s***i***tuácie. Vonku prší, ďalší nudn***ý*** deň. Schovám sa do skr***i***ne a s baterkou budem čítať h***i***storick***ý*** román.  Dej sa odohráva na opustenom m***y***se.  R***y***tier sa snaží hrdinsk***ý***m***i*** skutkam***i*** dob***y***ť srdce v***y***volenej.  Tá zap***ý***rená čaká vo v***y***sokej veži, do ktorej sa dá v***y***liezť po v***i***siacom lane. Keď dočítam, zap***í***skam na bratov. Prírodop***i***sn***ý*** f***i***lm nám pribl***í***ži v***ý***sk***y***t v***ý***ra  skalného na našom územ***í***.