Vstupný test zo slovenského jazyka 1. Vo vete: Vtom z niektorého domu vyliezlo sivé mačiatko. a, určite slovné druhy – Vtom – príslovka, z – predložka, niektorého – zámeno, b, určite vetné členy c, určovacie sklady 2. Urči druh zámena: tento – osobné, ukazovacie sa - osobné, zvratné naše - privlastňovacie 3. Urči gramatické kategórie zámen: mi – jed.č., D niektoré – neurčit. čo - vzťažné tvoj – Muž. rod, množ. č., N 4. Urči druhy a skloňovacie vzory prídavných mien: slávny – akostné,pekný; medvedia - privlast.,páví; väčší – cudzí, akostné; bylinkový – vzťahové, pekný; veveričkin - privlat., matkin; bratova – privlastňovacie,otcov; Žilinské – vzťahové, pekný 5.Utvor vetu na podmieňovací spôsob: Ja by som čítal 6. Vystupňujte nasledujúce prídavné mená a príslovky: dobre – lepšie, najlepšie; nový – novší, najnovší; vysoko- vyššie, najvyššie; pekný – krajší, najkrajší 7. Urč vid nasledujúcich slovies: zalepiť - dokonavý; volať – nedokonavý; písať – nedokonavý; splniť – dokonavý 8. Napíš druh príslovkového určenia: včera – PUČ; vtom - PUČ; pomaly - PUS; veselo - PUS; náročky - PUP; doma – PUM; PUČ – Príslovkové určenie času, PUM – príslovkové určnie miesta, PUS – príslovkové určnie spôsobu, PUP- príslovkové určenie príčiny 10. Charakterizuj bájku a napíš názov nejakej bajky a autora. Bájka je krátky epický alebo lyrický príbeh, ktorý má ponaučenie. Peter Petíška – Havran a líška. 11. Vo vetách na slovo oči použi: a, epitetom – Tráva je ako zlaté oko. b, prirovnanie – Modrý sťa tvoje oči. c, personikáciu – Rozprávam sa s očami. 12. Charakterizuj román a napíš 2 ľubovoľné druhy . Román je rozsiahle epické dielo. Ma rozsiahly dej a má veľa postáv. Druhy: dievčenský, vedecko – fantastický