Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

 

Miestn***y***  horár zv***y***kol každ***ý*** v***í***kend chodiť do lesa. Z drevenej skr***i***ne  v***y***bral pušku a  zap***í***skal na svojho verného ps***í***ka.  Spokojn***í*** sa uberal***i*** do lesn***ý******ch húštin, ab***y***  tam striehli na stop***y*** miestnej zver***i***.  Počas letn***ý***ch  v***y***chádzok často počul***i*** rozčúlen******ý***  hlas v***ý***ra, ktor***ý*** v l***í***stí korún striehol na svoju kor***i***sť.  V kor***y***te potoka sa nehm***ý***r***i***li len r***y***by, svoj pr***í***b***y***tok tam mali i v***y***dr***y***, ktoré rad***y*** lov******i***li hlavne pstruh***y*** ukr***y***té v jeho zákutiach. Za temn***ý***ch noc***í*** sa poľovníkov***i*** podarilo zazrieť aj ostražité vlk***y***. Ich zav******ý***janie bolo počuť na k***i***lometre ďaleko. Ps***í*** čuch je dokonalejší ako ľudsk***ý***. Poľovníck***y*** pes vždy vzrušene brechal, keď za kr***í***kmi niečo zašuchotalo. Poľovník vted***y***  vedel, že mus***í*** b***y***ť ostražit***ý***. Diviak***y*** alebo medvedica s mlad***ý***mi dokážu ubl***í***žiť, ak sú v***y***rušen***í*** nevhodn***ý***m správaním nev***í***taného hosťa.