Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

 O tretej hodine v noc***i*** zaznel požiarnou stanicou ostr***ý***  hv***i***zd. Náš pr***í***sn***y*** veliteľ v***y***hlásil poplach. Niekde asi hor***í***. Zobrali sme svoje pr***i***lby, r***ý***chlo naložili nav***i***nuté hadice do auta. Rozozneli sa s***i***rén***y***, v***ý***jazd sa mohol začať. Z***i***stili sme, že na okraji mesta vzbĺkol les. Zapál***i***li ho nezodpovedn***í*** občania alebo p***y***roman, ktor***ý*** tu v***y***číňa už dlho. V tej chv***í***l***i*** nikto nevedel presne určiť pr***í***činu tejto katastrof***y***. T***í***, ktor***í*** sa v***y***znajú vedia, ak***ý*** môže b***y***ť tak***ý***to požiar nebezpečn***ý***. Ak sa totiž rozšír***i***, ohroz***í*** aj pr***í***b***y***tk***y*** či okolité lúk***y*** a zver***y***, ktoré ich ob***ý***vajú. Časté sú tiež strat***y*** na ľudsk***ý***ch životoch. Všetko však dobre dopadlo, požiar sme uhas***i***li do št***y***roch hodín, hoci sme naň boli iba siedm***i***. Od veliteľa sme si zaslúžili pochvalu za pohotov***ý*** zásah. Po službe sme sa unaven***í*** roz***i***šli do svojich domovov na v***i***dieku.