Vypracovala: Ivona Hnátová
 
 
Slovesá, ktoré majú sufix ся (–сь), sa nazývajú zvratnými, napr. одеваться, умываться...
Sufix ся (–сь) sa odlišuje od ostatných morfém tým, že stojí vždy na konci slova. V ruštine sa píše spolu so slovom.
 

Zvratné slovesá majú na konci:

-ся – po spoluhláskach (нравиться, это нравится...)
-cь – po samohláskach (вы встретитесь, она занималась...)