Charakteristika vody:  

                                

          je chemická látka

          chemický vzorec: H2O

          tvorí vodný obal Zeme → hydrosféru  (slaná voda (97%) = oceány, moria, sladká voda = ľadovce (2%)  rieky, jazerá, studne (1%) )

         zaberá 70% povrchu Zeme

          je zložkou minerálov a hornín

          je súčasťou rastlinných a živočíšnych organizmov

Význam vody:

          potrebná pre život rastlín, živočíchov a človeka:

- ľudský organizmus obsahuje 50 až 75 % vody (závisí to od veku človeka)

- voda umožňuje vylučovanie škodlivých látok z organizmu tvorbou moču v obličkách

- voda sa zúčastňuje s tráviacej sústave na látkovej premene

- je dôležitou zložkou telových tekutín (najmä krvi)

          priemysel

         domácnosť

          výroba elektrickej energie

          poľnohospodárstvo

         zavlažovanie

          rekreácie

V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách:

    v plynnom (vodná para)

    v kvapalnom (rieky)

    v tuhom (ľad, sneh)

Kolobeh vody v prírode :

·         voda v prírode neustále cirkuluje

·         voda je v neustálom pohybe, odparuje sa z morí, riek a jazier, vytvára mraky a v podobe dažďa padá opäť na zem

          jej hnacou silou je:

                   a) energia slnečného žiarenia

                   b) zemská gravitácia

         základné deje kolobehu:

                   a) vyparovanie

                   b) skvapalňovanie

 

 Zopakujte si:
1. Uveď tri charakteristiky vody.
2. Aký význam má voda pre človeka?
3. V akých skupenstvách sa vyskytuje voda v prírode?
4. Aké sú základné deje kolobehu vody?


Použitá literatúra:
Romanová, D. – Adamkovič, E. – Vicenová,H. – Zvončeková, V.: Chémia pre 6. Ročník základných škôl a 1. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 2. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 2009.ISBN 978-80-8091-243-7

Zdroje obrazkov:
http://info-voda.blogspot.com/2013_01_01_archive.html.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kolobeh_vody