Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 

 

V nemčine sa stretávame pri spojení viet do súvetia i s viacčlennými spojkami. Tieto spojky spravidla nestoja vo vete bezprostredne za sebou. Niekedy môžu spájať aj jednotlivé vetné členy. V niektorých prípadoch sa po nich slovosled nemení, inokedy ovplyvňujú slovosled nasledujúcej vety.

 

Najčastejšie používané viacčlenné spojky:

 

„entweder ...... oder“ (buď ......alebo)

 

Po spojke „entweder“ môže nasledovať priamy aj nepriamy slovosled. Vo vetách s pomocným alebo modálnym slovesom môže byť „entweder“ na začiatku vety, alebo až za týmto slovesom. Po „oder“ nasleduje priamy slovosled.

 

Napr.

Filmpreise werden entweder auf Filmfestivals oder von der Filmindustrie verliehen.

Filmové ceny bývajú udeľené buď na filmových festivaloch alebo filmovým priemyslom.

Du kannst entweder dein Zimmer aufraumen, oder das Papier wegräumen.

Môžeš buď upratať svoju izbu, alebo odpratať papier.

Entweder habe ich meinen Koffer verloren, oder ich habe ihn zu Hause gelassen.

Buď som svoj kufor stratil, alebo som ho zabudol doma.

Entweder kommt Karl am Montag oder, er kommt erst am Mittwoch.

Buď príde Karol v pondelok alebo príde až v stredu. 

 

„weder ........noch“ ( ani ......ani)

 

Ak je veta v perfekte, môže byť „weder“ na začiatku vety, alebo až za pomocným či spôsobovým slovesom. Po „noch“ je vždy nepriamy slovosled. Táto spojka vyjadruje zápor, takže sa v spojení s ňou už iný zápor nepoužíva.

 

Napr.

Sie fürchten weder Tod noch Teufel.

Neboja sa ani smrti ani diabla.

Weder er, noch seine Tochter wurde von dem Lärm aufgeweckt.

Ani on ani jeho dcéra sa na hluk nezobudili.

Es grenzt als Binnenland weder ans Meer noch ans Ausland.

Ako vnútrozemská krajina nehraničí ani s morom ani so zahraničím.

 

„zwar ..........aber“ ( síce .......ale) 

 

„Zwar“ môže stáť na začiatku vety, vtedy má veta neprime poradie vetných členov. Niekedy „zwar“ stojí až za slovesom.

 

Napr.

Schafmilch wird zwar von Schaf für das Lamm produziert, aber auch von Menschen konsumiert.

Ovčie mlieko síce ovca produkuje pre mláďa, ale komnzumujú ho aj ľudia.

Zwar bist du müde, aber wir müssen das doch machen.

Si síce unavený, ale musíme to aj tak urobiť.

 

„nicht nur ........ sondern auch“ (nielen........ale aj)

 

Táto spojka nemá vplyv na slovosled vedľajšej vety. Po „sondern“ teda nasleduje vždy priamy slovosled. Ak je vo vedľajšej a hlavnej vete zhodný podmet, môžeme ho vo vedľajšej vete vynechať.

 

Napr.

Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch.

Ona nehovorí len nemecky ale aj anglicky

Nachmittag habe ich nicht nur gearbeitet, sondern auch Fußball gespielt.

Poobede som nielen pracoval ale aj hral fudbal. 

 

„sowohl........als auch“ ( tak .....ako aj)

 

Toto je spojka, ktorá taktiež neovplyvňuje slovosled vo vete. I v takomto druhu súvetia môžeme vynechať podmet vo vedľajšej vete ak je zhodný s podmetom vety hlavnej.

 

Napr.

Hamburg ist sowohl eine Stadt als auch ein Bundesland.

Hamburg je tak mesto ako aj spolková krajina.

Ich habe in Tirol sowohl Italienisch als auch Deutsch gesprochen.

V Tirolsku som hovoril tak taliansky ako aj nemecky. 

 

„teils .......teils“ ( čiastočne ........čiastočne)

 

Táto spojka ovplyvňuje slovosled nasledujúcej vety. Po spojovacom výraze nasleduje teda nepriamy slovosled.

 

Napr.

Sie entstanden teils durch natürliche Prozesse, teils aber auch durch Menschlichen Einfluss.

Vznikli čiastočne prírodnými procesmi, čiastočne vplyvom človeka.

 

 

 

Kontrolne otázky:

1. Vymenujte najčastejšie používané viacčlenné spojky!

2. Aký slovosled nasleduje po spojke „entweder ...oder“?

3. Kedy môžeme vynechať vo vedľajšej vete podmet?

4. Aký je slovenský význam spojky „zwar....aber“?

5. Používame vo vetách so spojkou „weder ......noch“ ešte ďalší zápor?

 

 

Použitá literatúra:

Príručná gramatika nemčiny.

Zmaturuj s nemeckého jazyka

Themen neu 2