Veta je gramaticky a významovo usporiadaná skupina slov, ktorá vyjadruje ucelenú myšlienku.

 

Hovoriaci vyslovuje vety vždy s nejakým zámerom. Podľa toho rozlišujeme vety:

  • oznamovacie – Dnes bude na území Slovenska slnečno. Nevedel o tom.

  • opytovacie – Kto dnes chýba? Kam sa podel? Čo to bolo?

  • rozkazovacie – Zatvorte okno! Čítaj pomaly! Nechoď do lesa!


Hovoriaci môže vyjadrovať aj želanie: Keby som bol kozmonautom!

Želacie vety sú výzvy, aby sa niečo stalo alebo nestalo: Keby sme už boli doma!Nech sa vám darí! Bodaj by si o tom nevedel!

 

K želacím vetám patria aj pozdravy, kliatba a pod. Dobrý deň! Bodaj by ťa hus pečená kopla!

 


V želacích vetách sú aj želacie častice: bárs/bár, kiežby, aby, žeby, keby, nech, bodaj

 


Všetky druhy viet (oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie) môžu mať formu zvolania. ( Hurá! Tak sa mi to páči!)

 

Zvolacie vety majú v ústnom prejave zvýraznenú intonáciu, v písomnej podobe píšeme na konci zvolacej vety výkričník.

 

  • oznamovacia veta: Idú k nám hostia!

  • rozkazovacia veta: Dajte pozor!

  • opytovacia veta: Čo si jej vlastne povedal?!

  • želacia veta: Bárs by to vyšlo! Dovidenia!


Zhrnutie:

Podľa komunikatívnych zámerov hovoriaceho vznikajú štyri základné typy viet:

oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie. Všetky druhy viet môžu mať formu zvolania.

 


 Použitá literatúra:
Krajčovičová, J. a kol. : Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl

Somorová, R.: Slovenčina základnej školy v kocke