Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy

 

 

 

Vetvenie programu môže byť nepodmienečné alebo podmienečné. Najjednoduchší nepodmienečný príkaz vetvenia je tvrdý skok goto. Jeho použitie v Pascale je považované za nie príliš profesionálne a pokiaľ je to možné, tak sa mu vyhýbame.


 

Podmienené vetvenie


if (podmienka) then príkaz;


Príkaz testuje uvedenú podmienku, pri jej splnení (hodnota true = pravdivá hodnota) prevedie príkaz alebo programový blok za then, inak ho preskočí. Príkaz if je možné rozšíriť o blok  else. Ten sa prevádza pri nesplnení podmienky (hodnota  false). Pri použití else  potom, ale na konci príkazu (alebo programového bloku) nasledujúceho za then  nie je bodkočiarka.


if (podmienka) then

begin

...; {prevedie sa pri splnení podmienky}

end

else

begin

...; {prevedie sa pri nesplnení podmienky}

end;

podmienka je výraz, ktorého hodnota je typu boolean. Napr.

if (a < 10) then ...;

 

 

 

Matematické funkcie

 

Abs - Abs(x:číslo):číslo;

 

Absolútna hodnota čísla X. Parameter i vrátená hodnota môže byť ľubovoľné číslo.

 

 

Exp - Exp(x:real):real;

 

Exponenciála čísla X v zmysle e X.

 

 

Ln - Ln(x:real):real;

 

Prirodzený logaritmus čísla X .

 

 

Sqr - Sqr(x:číslo):číslo;

 

Druhá mocnina čísla X . Parameter môže byť ľubovoľný číselný typ, vrátená hodnota je rovnakého typu.


 

Sqrt - Sqrt(x:real):real;

 

Druhá odmocnina čísla X . Argument musí byť nezáporný.

 

 

Frac - Frac(x:real):real;

 

Desatinná časť čísla X .