Vetné sklady

SYNTAX – je jazykovedná disciplína, ktorá skúma konštrukcie, teda sklady, vety a súvetia, vzťahy medzi členmi konštrukcií, teda medzi vetnými členmi, vetami. Zaoberá sa tiež spôsobmi a prostriedkami vyjadrenia týchto vzťahov.

Syntax členíme na:

Syntagmatika

náuka o vetných skladoch

Vetná syntax

náuka o jednoduchých vetách

Polovetná syntax

náuka o polovetných konštrukciách

Súvetná syntax

náuka o súvetiach

Textová syntax

náuka o výstavbe textu

SYNTAGMATIKA je náuka o spájaní slov do vetných skladov – syntagiem.

VETNÝ SKLAD – syntagma – je spojenie dvoch alebo viacerých plnovýznamových slov na základe syntagmatického vzťahu. Spájanie sa realizuje tromi spôsobmi podľa vzťahov medzi členmi syntagiem. Na základe toho rozlišujeme tri typy syntagiem:

Vzťah: prisudzovanie (predikácia) – sklad prisudzovací

Vzťah: určovanie (determinácia) – sklad určovací

Vzťah: priraďovanie (koordinácia) – sklad priraďovací

Prisudzovanie - prisudzovací sklad:

 • Je vetotvorný  vzťah medzi hlavnými vetnými členmi.
 • Je spojenie podmetu a prísudku v dvojčlennej vete.
 • Je založený na tom, že podmetu sa prisudzuje nejaká činnosť, stav alebo vlastnosť.
 • Činnosť, stav alebo vlastnosť sú vyjadrené prísudkom.
 • Podmet môže byť aj nevyjadrený.

PRÍKLADY:

  • Mama varí.
  • Brat je šikovný.
  • (oni) Píšu. 
  • Sestra chudne.
  • Euro sa posilňuje.
  • Dieťa sa usmieva.
  • Slnko svieti.
  • Otec kosí.
  • Učiteľka opravuje.
  • (on) Skáče.
  • Dvere vŕzgajú.

Určovanie - určovací sklad:

  • Nevetotvorný vzťah medzi nadradeným a podradeným vetným členom.
  • Nadradený vetný člen je bližšie určený (rozvitý) podradeným vetným členom.
  • Nadradeným vetným členom sa pýtame na podradený:
  • môj strom  - Čí strom? Môj.
  • rúbať drevo - Čo rúbať? Drevo.
  • zavčasu vstávať - Kedy vstávať? Zavčasu.

PRÍKLADY:

  • rozbité poháre
  • červené jablká
  • pečie koláče
  • zdobí tortu
  • učí sa dejepis
  • pozorný muž
  • usilovný žiak

Priraďovanie - priraďovací sklad:

  • Nevetotvorný vzťah medzi dvoma alebo viacerými rovnocennými vetnými členmi, ktoré vytvárajú viacnásobný vetný člen.

PRÍKLADY:

  • tulipány a ruže
  • smutný a plačúci
  • Česko a Belgicko
  • modrý a zelený
  • zrelý, starý a hodnotný
  • babke a dedkovi
  • zbytočnosti a odpadky
  • malý, ale šikovný.
  • aj v noci, aj popoludní.  
  • piatok a sobota