Verbálna komunikácia - pozdrav

 

Pozdrav je najjednoduchší, najelementárnejší spoločenský kontakt, najzákladnejší prejav zdvorilosti. Pozdraviť je slušnosť, odpovedať povinnosť. Ale aj pre tento zdanlivo taký jednoduchý prejav existuje veľa pravidiel.

 

 

Princíp prednosti

 

Kto zdraví koho? V spoločenskom styku je určený princíp prednosti. Ženy majú prednosť pred mužmi, staršie osoby pred mladšími, nadriadený pred podriadenými. Týmto princípom sa riadia nielen pozdravy, ale prakticky všetky ostatné formy spoločenského správania. Pozdrav je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku. Jeho súčasťou je aj spôsob, ako ho uskutočníme. Nemá byť nedbanlivý, ale ani prehnaný, afektovaný. Má sa vyslovovať zreteľne a s úsmevom, s vľúdnym pohľadom očí a miernym úklonom hlavy. U muža by mal byť úklon výraznejší.


 

Pozdrav alebo pozdravenie je (krátky) prejav úcty, priateľstva a dobrých úmyslov, ktorý sa uskutočňuje ritualizovaným gestom alebo verbálne pri stretnutí alebo rozlúčke viacerých osôb. Ako pozdrav sa tiež označuje čokoľvek (najmä písomný text ako blahoželanie), čo sa posiela ako prejav spriaznenosti alebo na pripomenutie nejakej osoby.

 


 

Rôzne druhy pozdravu

 

 

  • podanie rúk

  • sňatie klobúka

  • uklonenie

  • bozk ako forma pozdravu


 

Zdroj:http://old.radio.cz/en/html/living_pozdravy.htmlZdroj:http://vse-mozne-inemozne.blog.cz/1011