V angličtine sa niektoré slovesá viažu s neurčitkom a niektoré sa spájajú so slovesným tvarom končiacim príponou –ing.


Neexistuje konkrétne pravidlo, podľa ktorého by sme rozlíšili slovesá, ktoré sa spájajú s neurčitkom alebo so slovesom s príponou –ing. Nezostáva nám nič iné, ako sa ich naučiť, alebo si ich vyhľadať v dobrom výkladovom slovníku.


 

 

Slovesá, ktoré sa spájajú s neurčitkom:


 

 

 

 

sloveso

 

preklad

 

agree

 

súhlasiť

 

 

decide

 

súhlasiť

 

 

expect

 

očakávať

 

 

fail

 

neuspieť

 

 

hope

 

dúfať

 

 

manage

 

dokázať

 

 

mean

 

myslieť, mieniť

 

 

offer

 

ponúknuť

 

 

prepare

 

pripraviť

 

 

pretend

 

predstierať

 

 

promise

 

sľúbiť

 

 

refuse

 

odmietnuť

 

 

seem

 

zdať sa, vyzerať

 

 

want

 

chcieť

 

 

forget

 

zabudnúť

 

 

plan

 

plánovať

 

 

learn

 

učiť sa

 


 

Príklady:

 

What do you want to do this evening? (Čo chceš dnes večer robiť?)

 

It´s not very late. We don´t need to go home yet. (Nie je príliš neskoro. Ešte nemusíme ísť domov.)

 

Tina has decided to sell her car. (Tina sa rozhodla predať auto.)

 

You forgot to switch off the light when you went out. (Zabudol si vypnúť svetlá, keď si išiel domov.)

 

My brother is learning to drive. (Môj brat sa učí šoférovať.)

 

I tried to read my book but I was too tired. (Pokúsil som sa čítať knihu, ale bol som príliš unavený.)

 

My sister promised to help me. (Sestra mi sľúbila pomoc.)


 

 

Slovesá, ktoré sa spájajú so slovesami s príponou –ing:


 

 

 

 

sloveso

 

preklad

 

avoid

 

vyhýbať sa, predchádzať

 

 

can´t help

 

nemôcť si pomôcť

 

 

can´t stand

 

nemôcť vystáť

 

 

don´t mind

 

nevadiť

 

 

enjoy

 

tešiť sa

 

 

fancy

 

chcieť niečo robiť

 

 

feel like

 

chcieť niečo robiť

 

 

finish

 

skončiť

 

 

imagine

 

predstaviť si

 

 

practise

 

precvičovať

 

 

spend time

 

tráviť čas

 

 

suggest

 

navrhnúť

 

 

enjoy

 

tešiť sa

 


 

Príklady:

 

enjoy dancing. (Teším sa z tanca.)

 

I don´t mind getting up early. (Nevadí mi vstávanie skoro.)

 

Has it stopped raining? (Prestalo pršať?)

 

Sonia suggested going to the cinema. (Sonia navrhla ísť do kina.)

 

Have they finished painting the garage? (Dokončili maľovanie garáže?) 

V angličtine sa vyskytujú slovesá, po ktorých môžeme použiť aj neurčitok aj sloveso s príponou –ing:


 

 

 

 

sloveso

 

preklad

 

like

 

mať rád

 

 

prefer

 

preferovať

 

 

love

 

milovať

 

 

hate

 

nenávidieť

 

start

 

začať

 

 

begin

 

začať

 

 

continue

 

pokračovať

 


 

Príklady:

 

Do you like getting up early? or Do you like to get up early?

 

prefer travelling by car. orprefer to travel by car.


Ann loves dancing. or Ann loves to dance.


hate being late. orhate to be late.


It started raining. or It started to rain. 

Za slovesami, ktoré používame so slovesom would vždy nasleduje neurčitok:


 

 

 

 

sloveso

 

príklad

 

would like

 

I would like to meet you. (Rád by som ťa stretol.)

 

would love

 

I would love to go to Australia. (Veľmi rád by som išiel do Austrálie.)

 

would hate

 

I would hate to live here. (Nenávidel by som tu bývať.)

 

would prefer

 

I would prefer to stand. (Radšej by som stál.)


 

Môžeme používať aj skrátený tvar týchto slovies:

 

I would like = I´d like

 

She would love = She´d love

 Zopakujte si:
1. Po ktorých slovesách používame neurčitok?
2. Po ktorých slovesách používame sloveso s príponou –ing?
3. Po ktorých slovesách môžeme používať aj neurčitok aj sloveso s príponou –ing?

Použitá literatúra:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006
Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008