Vegetatívne rastlinné orgány zabezpečujú výživu a rast rastliny, v niektorých prípadoch umožňujú vegetatívne rozmnožovanie.

 

Reprodukčné orgányzabezpečujú pohlavné rozmnožovanie.

Tyčinky samčie pohlavné orgány produkujúce peľové zrnká. Tyčinky tvorí nitka peľnica.

Ø  Peľnica - tvorená z 2 peľových vrecúšok (vačkov), v každom sú 2 peľové komôrky vyplnené peľotvorným pletivom. To prechádza redukčným delením, čím vznikajú peľové zrná.

Súbor všetkých tyčiniek v kvete sa nazýva andreceum (A) .
 

Plodolisty /G – gyneceum/ samičie pohlavné orgány. Zrastením jedného a viac plodolistov pri vývojovo pokročilejších magnóliorastov vzniká piestik, rozlíšený na čnelku, bliznu semenník.

Ø  V semenníku sa vyvíja jedno, alebo viac vajíčok.

Ø  Vajíčko je diploidné /vzniklo zrastením pôvodne viacerých výtrusníc/.

Ø  Vajíčko je k semenníku pripojené vajíčkovou šnúrou. Prostredná výtrusnica tvorí vajíčkové jadro (nucellus).

Ø  Okolo vajíčka sa nachádzajú vajíčkové obaly integumanty /dva pri magnóliorastoch/.

Ø  Na vrchole vajíčka je otvor – peľový vchod. Touto časťou po opelení prerastá do vajíčka klíčiace peľové vrecúško.

Rozlíšenie kvetov podľa prítomnosti pohlavných orgánov: 
a) obojpohlavné (napr. tulipán) – prítomné tyčinky aj piestiky
b) jednopohlavné - kvety tyčinkové (samčie)
                               - kvety piestikové (samičie)
Rastliny, ktoré majú jednopohlavné kvety obidvoch typov sú jednodomé – kukurica a ak sú na rôznych jedincoch, nazývajú sa dvojdomé napr. vŕba. 
 
                     

Jednopohlavný kvet (prvosienka)                               Obojpohlavný kvet (vŕba)                                                            
Vývin vajíčka, opelenie a oplodnenie
Borovicorasty

o   haploidné jadro zárodočného mieška vyvíja odlišne ako pri magnóliorastov.

o   viacnásobne sa mitoticky delí, čím vzniká primárny endosperm, ktorý má niekoľko zárodočníkov vo vnútri s veľkou vajcovou bunkou - oosférou.

o   počet zárodočníkov je typický pre jednotlivé druhy borovicorastov a spravidla je konštantný.

o   vajíčko borovicorastov má jeden vajcový obal.

Opelenie – peľ borovicorastov sa zachytáva  priamo na vajíčku.
Oplodnenie /jednoduché oplodnenie/
- oplodnenia sa zúčastňuje iba jedna spermatická bunka, druhá zanikne - hovoríme o jednoduchom oplodnení

- z oplodnenej oosféry vznikne diploidná zygota, ktorá sa vyvíja na zárodok, ktorý má niekoľko klíčnych listov /3 – 7/, v závislosti od druhu.

- po oplodnení sa vajíčko ako celok premení na mnohobunkové semeno

Semeno  je tvorené:

Ø  diploidným osemením /vzniklo z vajcového obalu/, 

Ø  haploidným primárnym endospermom, ktorý má vyživovaciu funkciu

Ø  diploidným zárodkom, ktorý je základom budúcej rastliny

Celá samičia šištička sa postupne premení na drevnatú plodnú šišku. Z drevnatých semenných šupín sa tvorí na dozretom semene krídlo.
  
Magnóliorasty

·      Vo vajíčku sa nachádza nucellus zárodočné pletivo. Jedna bunka nucella, tzv. materská bunka zárodočného mieška sa redukčne delí. Vznikne štvorica haploidných buniek, z ktorých 3 zanikajú a zostávajúca bunka tvorí jednobunkový mladý zárodočný miešok s prvotným centrálnym jadrom.

·      Jadro mladého zárodočného mieška magnóliorastov sa trikrát za sebou mitoticky delí, vzniká 8 jadier obklopených cytoplazmou.

·      Z nich sa na jednom póle vajíčka (v blízkosti peľového vchodu) vytvorí vajcová bunka  - oosféra a dve pomocné bunkysynergidy. Na protiľahlom póle vajíčka sa vytvoria tri protistojné bunky antipódy. Zostávajúce dve jadrá vytvoria v strede vajíčka diploidné centrálne jadro /2n/.

·      Zárodočný miešok magnóliorastov v takomto štádiu vývinu sa nazýva zrelý zárodočný miešok, ktorý je pripravený na oplodnenie.

 

Opelenie

ð Peľ magnóliorastov sa zachytáva na blizne piestika. Klíčením peľového zrnka sa vyvíja peľové vrecúško, ktoré prerastá vajcovej bunke.

 

Oplodnenie (dvojité oplodnenie)

Ø  pre  magnóliorasty je typické dvojité oplodnenie. Jedna spermatická bunka /n/ splynie s vajcovou bunkou /n/ a vznikne diploidná /2n/ zygota, z ktorej sa vyvinie zárodok.

Ø  druhá spermatická bunka /n/ oplodní diploidné centrálne jadro /2n/ zárodočného mieška a vznikne triploidný endosperm /3n/, ktorý vyživuje zárodok.

Ø  na zárodku rozlišujeme klíčne listy /1 –2/, rastový vrchol a základ koreňa.

Ø  vajcové obaly /integumenty/  sa diferencujú na obaly semena – osemenie.

Ø  takto vznikne po oplodnení z vajíčka semeno.

Ø  steny semenníka sa postupne menia na suché, alebo dužinaté oplodie

Ø  semenník (niekedy i ďalšie súčasti kvetu – kvetné lôžko) sa po oplodnení premení na plod, ktorý obsahuje jedno, alebo viac semien.

Ø  pri niektorých suchých plodoch oplodie v čase zrelosti puká a semená sa z plodu uvoľňujú

typy oplodia: suché, alebo dužinaté počet semien spolu s počtom plodolistov, z ktorých vznikol piestik, určujú typ plodu.Zopakujte si:
1. Akú funkciu plní kvet?
2. Opíšte stavbu kvetu borovicorastov.
3. Prečo borovicorasty nazývame nahosemennými rastlinami?
4. Opíšte stavbu kvetu magnóliorastov.
5. Prečo magnóliorasty nazývame nahosemennými rastlinami?


Použitá literatúra:
Ušáková, K. – Hudák, J. – Krajčovič, J. – Seman, M.: Biológia pre gymnáziá. 1. Vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1999. ISBN 80-08-02983-8
VIŠŇOVSKÁ, J. – UŠÁKOVÁ, K. – GÁLOVÁ, E. a spol.: Biológia pre 2. Ročník gymnázia a 6. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. Vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 2012. ISBN 978-80-10-02286-1
KRIŽAN, J.: Maturita z biológie. 1. vyd. Bratislava: Príroda. 2004. ISBN 80-07-01145-5


Zdroje obrazkov:
http://www.ta3k.sk/bio/index.php?option=com_content&view=article&id=95:kvet&catid=40:rastlinneorgany&Itemid=69.
http://slideplayer.cz/slide/3341075/