Väzba podstatného mena znamená, že podstatné meno si vyžaduje spojenie s určitou predložkou a určitým pádom. S väzbou sa stretávame najmä pri slovesách, ale aj pri prídavných a podstatných menách.

Platí pravidlo, že väzba v slovenčine sa nemusí zhodovať s väzbou v nemčine, preto sa odporúča, učiť sa predložku a pád spolu so slovom.

V nemčine sa stretávame s javom, keď slová (sloveso, prídavné a podstatné meno) s rovnakým slovotvorným základom si nevyžadujú rovnakú predložku, teda nemajú rovnakú väzbu.

 

sich interessieren für (+ A) zaujímať sa okoho, čo

Interesse an (+ D) mať záujem o koho, čo

interessiert an (+ D) zainteresovaný na kom


Pri osvojovaní predložkových väzieb môžeme postupovať rôznymi spôsobmi:

  • učíme sa predložku a pád spolu so slovom, napr.: die Angst vor (+ D)

  • učíme sa slová, ktoré patria k jednej predložke a vytvárame si skupiny, napr. k predložke ansa naučíme:

das Angebot an (+ D) (ponuka čoho)

der Mangel an (+ D) (nedostatok čoho)

das Interesse an (+ D) ( záujem o koho, čo)

  • pri používaní predložiek musíme dbať aj na použitie správneho pádu, preto odporúčame naučiť sa jeden vzorový príklad, podľa ktorého si predložku a pád zapamätáme: Angst vor der Schule


  • pri predložkových väzbách používame zámenné príslovky

da/dar + predložka: dafür, daran, davor

wo/wor + predložka: wofür? woran? wovor?


 

Prehľad vybraných predložkových väzieb podstatných mien


 

 

 

 

der Abschied

von (+ D)

rozlúčka s kým, čím

Der Abschied von der Familie war schwer.

das Angebot

an (+ D)

ponuka čoho

Die Firma erweitert ihr Angebot an Taschen.

die Angst

vor (+ D)

strach z čoho

Ich habe Angst vor Mäusen.

die Arbeit

an (+ D)

práca na čom

Die Arbeit an dem neuen Projekt ist interessant.

das Beispiel

für (+ A)

príklad na čo, čoho

Das ist ein gutes Beispiel dafür.

die Bitte

um (+ A)

prosba o čo

Er musste seine Bitte um die Bestätigung wiederholen.

die Einladung

zu (+ D)

pozvanie na čo

Petra bekommt meine Einladung zur Hochzeit.

die Frage

nach (+ D)

otázka na čo

Seine Frage nach dem Preis war wichtig.

das Interesse

an (+ D)

záujem o čo, koho

Er hat kein Interesse an Politik.

die Lust

auf (+ A)

chuť na čo

Ich habe Lust auf Birnen.

der Mangel

an (+ D)

nedostatok čoho

Es gibt Mangel an Arbeitskräften.

die Rede

von (+ D)

reč o čom

Von der Liebe kann hier nicht die Rede sein.

der Schutz

vor (+ D)

ochrana pred čím

Der Naturschutz vor den Menscheneinflüssen ist wichtig.

der Spaβ

an (+ D)

radosť z čoho

Sie hat keinen Spaβ an ihrer Arbeit.

die Suche

nach (+ D)

hľadanie čoho

Ich bin auf der Suche nach meinem Freund.

der Traum

von (+ D)

sen o čom

Mein Traum von dem Haus ist verwirklicht.

der Vergleich

zu (+ D)

porovnanie s  čím

Im Vergleich zu dir mache ich lieber Hausaufgaben.

der Zweifel

an (+ D)

pochybnosť o  čom

Ich habe keinen Zweifel daran.

 Zopakujte si:
1. Uveďte 3 príklady, keď sa väzba podstatného mena v slovenčine a v nemčine nezhodujú.
2. Uveďte príklad, keď slovo s rovnakým slovotvorným základom si vyžaduje použitie rôznych predložiek.
3. Použite vo vete zámennú príslovku.

Použitá literatúra:
Direkt 3  Nemčina pre stredné školy – G. Motta