Ak***ý***si rusk***ý*** zoológ objav***i***l počas svojej cesty na Ural dve jask***y***ne. Po preskúmaní jednej z nich z***i***stil, že pod skaln***ý***mi prev***i***sm***i*** sú obr***y***sy koňa. Onedlho za ním pr***i***cestovali rusk***í*** archeológovia, ktor***í*** jask***y***ne skúmali znovu. Objav***i***li v***y***obrazenia siedm***i***ch mamutov. Na miesto nálezu pr***i***šli aj exped***í***cie z rôzn***y***ch kútov sveta. Po starostlivej práci objav***i***li aj vyobrazenia b***i**z*óna a inej zver***i***. Obrazy na stenách boli väčšie ako päťdesiat cent***i***metrov. Podľa slov nemeckého vedúceho v***ý***pravy nákres***y*** pochádzali zo staršej doby kamennej, čo potvrdili aj ďalšie v***ý***skumy. Spom***í***naný jask***y***nný objav má veľký význam pre h***i***storikov sveta. Podobné stopy po prvob***y***tnom umení máme totiž len v južnom Francúzsku a v severnom Španielsku. Histor***i***cká l***i***teratúra bude teda čoskoro obohatená o nové v***ý***sledky archeolog***i***ckého bádania.

V uvedenom texte doplňte i/í, y/ý:

Akýsi ruský zoológ objavil počas svojej cesty na Ural dve jaskyne. Po preskúmaní jednej z nich zistil, že pod skalnými prevismi sú obrysy koňa. Onedlho za ním pricestovali ruskí archeológovia, ktorí jaskyne skúmali znovu. Objavili vyobrazenia siedmich mamutov. Na miesto nálezu prišli aj expedície z rôznych kútov sveta. Po starostlivej práci objavili aj vyobrazenia bizóna a inej zveri. Obrazy na stenách boli väčšie ako päťdesiat centimetrov. Podľa slov nemeckého vedúceho výpravy nákresy pochádzali zo staršej doby kamennej, čo potvrdili aj ďalšie výskumy. Spomínaný jaskynný objav má veľký význam pre historikov sveta. Podobné stopy po prvobytnom umení máme totiž len v južnom Francúzsku a v severnom Španielsku. Historická literatúra bude teda čoskoro obohatená o nové výsledky archeologického bádania.