Čiarka (,) je interpunkčné znamienko, ktoré predstavuje krátku prestávku v hovorovom prejave.


Používanie čiarky(,) má tieto základné pravidlá:


1. Čiarkou sa oddeľujú jednotlivé vetné členy výpočtu, t.j. rovnorodé členy viacnásobných vetných členov, ak nie sú spojené spojkami y, ni, o (a, ani alebo):


María, Pedro, Marcos y Ana vinieron a la fiesta.

(Mária, Peter, Marek a Anna prišli na oslavu.)


Pintaron la casa, cortaron el césped, podaron los árboles y después descansaron.

(Vymaľovali dom, pokosili trávnik, prestrihali stromy a potom odpočívali.)

 

 

2. Čiarka sa kladie pre y, ni, o (a, ani, alebo), keď to čo pridáme do vety má iný obsah ako predchádzajúce vetné členy výpočtu:


Compró un refresco, un bocadillo, y se los comió en un parque.

(Kúpil si nápoj, sendvič a zjedol to v parku.)


 

3. Čiarka sa kladie na konci vetného člena výpočtu pred etc. (atď):


Entre los jugadores de Villarreal figuraron Alonso Rurita, Gigi Grasso, Emilio Perfit, etc.

(Medzi hráčmi Villarreal boli uvedení Alonso Rurita, Gigi Grasso, Emilio Perfit, atď.)


 

4. Čiarka oddeľuje vetu, ktorú môžeme vypustiť bez toho, aby sme porušili jej význam:


José, amigo de mi hermano, vino de excursión con nosotros.

(Jozef, priateľ môjho brata, prišiel s nami z výletu.)


 

5. Čiarkou sa oddeľujú konektory ako es decir (to jest), esto es (totiź), sin embargo (a predsa, avšak) , por último (konečne, nakoniec), sin duda (bezpochyby, zaiste), no obstante (a predsa), efectivamente (skutočne), finalmente (konečne, nakoniec), asimismo (rovnako, takisto), pues (nuž, teda):


Hemos llegado el lunes, es decir, ayer.

(Prišli sme v pondelok, to jest včera.)


Efectivamente, aquel lugar era estupendo.

(Skutočne tamto miesto bolo nádherné.)


 

6. Čiarka sa kladie po príslovkových určeniach, najmä na začiatku vety:


En el siglo XV, América fue decubierta por Colón.

(V 15. storočí bola Amerika objavená Kolumbusom.)7. Čiarka sa kladie aj keď sa vynecháva sloveso:


Los diccionarios, en la primera estantería.

(Slovníky, na prvej poličke.)


 

8. Čiarka sa dáva v súvetí pred hlavnú vetu, ak hlavná veta nasleduje až po vedľajšej:


Si mañana hace mal tiempo, quedaremos en casa todos.

(Keď zajtra bude škaredé počasie, všetci zostaneme doma.)

 Zopakujte si:
1. Vymysli vety po jednom príklade na každé pravidlo..
2. Doplň do viet čiarku.
El verde el azul y el naranja son los colores de moda.
Toda la cena incluido el postre la prepararon ellos mismos.
Mi amigo vendrá el jueves de manera que habrá que preparar una habitación.
Generalmente todas las familias salen de vacaciones en verano.

Použitá literatúra:
Vlastné poznámky