Umelecký štýl je jedným zo štýlov verejného styku a uplatňuje sa najmä v slovesnom umení. Autori vyjadrujú svoj subjektívny názor.

 

V umeleckom štýle možno použiť všetky jazykové a výrazové prostriedky a uplatniť rôzne slohové postupy, najmä opisný a rozprávací slohový postup.

 

Umelecký štýlsa uplatňuje:

 • v písanej podobe – v krásnej literatúre,

 • v hovorovej podobe – v divadle, televíznych inscenáciách.


 

Umelecký štýl má funkciu:

 • estetickú – dielo pôsobí na city prijímateľa kladne alebo záporne,

 • výchovnú - dielo obohacuje vnútro čitateľa, vzbudzuje sympatie alebo antipatie k postavám, z diela sa môžeme poučiť,

 • náučnú – z diela môžeme získať vedomosti o javoch, udalostiach či faktoch,

 • informačnú – dielo prináša informácie o určitej dobe (minulej, prítomnej, budúcej), o spoločnosti, zvykoch, kultúre a pod.


 

Medzi základné znaky umeleckého štýlu patrí:

 • variabilnosť,

 • expresívnosť,

 • metaforickosť,

 • náznakovosť.


Variabilnosť

Variabilnosť sa v umeleckom štýle prejavuje:

 • využívaním nielen spisovných, ale aj nárečových, slangových, cudzích slov,

 • množstvom literárnych žánrov,

 • členením textu na odseky a kapitoly.


Expresívnosť

Expresívnosť sa v umeleckom štýle prejavuje používaním citovo zafarbených slov, citovým odbočením v texte, modalitou viet.

 

Metaforickosť

Metaforickosť v umeleckom texte využíva fantáziu a obrazotvornosť. V textoch sa nachádza množstvo metafor a iných básnických prostriedkov


Náznakovosť

Náznakovosť sa prejavuje nedopovedaním údajov či faktov, utajovaním a ponechávaním na fantáziu čitateľa či poslucháča, dielo si vyžaduje aktívny prístup čitateľa, vťahuje čitateľa do deja.


Funkčná neusporiadanosť

Funkčná neusporiadanosť sa v texte prejavuje narúšaním časových a priestorových zákonitostí, to znamená, že dej často prebieha v neskutočnom priestore či čase, v budúcnosti (sci-fi).


Jazykové prostriedky typické pre umelecký štýl:

 • neutrálne slová,

 • citovo zafarbené slová,

 • obrazné prostriedky,

 • nespisovné slová,

 • neobvyklé slová,

 • starobylé slová.


Mimojazykové prostriedky – neverbálna komunikácia v umeleckom štýle:

 • grafické členenie textu,

 • ilustrácie.


Slohové útvary umeleckého štýlu podľa literárneho druhu:

v lyrike:

 • pieseň,

 • óda,

 • sonet,

 

v epike:

 • rozprávka,

 • povesť,

 • bájka,

 • legenda,

 • báj,

 • balada,

 • román,

 • poviedka,

 • novela,

 

v dráme:

 • činohra,

 • komédia,

 • tragédia,

 • muzikál.


Slohové postupy umeleckého štýlu:

 • rozprávací,

 • opisný

 • výkladový,

 • úvahový.Zopakujte si:
1. Kedy využívame umelecký štýl?
2. Ktoré slohové útvary patria medzi útvary umeleckého štýlu?
3. Ktoré jazykové prostriedky sú typické pre umelecký štýl?
4. Ktoré mimojazykové prostriedky sú typické pre umelecký štýl?
5. Ktoré slohové postupy sú typické pre umelecký štýl?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 66 - 69.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.