Ukazovacie zámená (Demonstrative Pronouns)

-       ukazujú na určitý predmet, vec alebo osobu

-       sú rovnaké pre všetky rody , delia sa však na bližšie a vzdialenejšie a majú rôzne tvary pre jednotné a množné číslo

-       v angličtine rozlišujeme dve ukazovacie zámená:

THIS (v množnom čísle THESE)

THAT (v množnom čísle THOSE)

 

 

Ukazovacie zámená:

ü  this (pre jednotné číslo), these (pre množné číslo) použijeme, ak chceme označiť osobu alebo vec, ktorá je bližšie.

This is an apple. – To je jablko.

These are apples. – Toto sú jablká.

ü  that (pre jednotné číslo), those (pre množné číslo) použijeme, ak chceme poukázať na osobu alebo vec, ktorá je vzdialenejšia.

That is an apple. – Tamto je jablko.

Those are apples. – Tam sú jablká.

 

 

ednotné číslo

This  (blízko)

ten(to), tá(to), to(to)

THE

ten, tá, to, tí, tie,

That  (ďaleko)

(tam)ten, (tam)tá, (tam)to

Množné číslo

These  (blízko)

títo, tieto

Those (ďaleko)

(tam) tí, (tam) ti, oni, ony

 

Ø  V odpovedi môžeme miesto „THIS“ (TO) obvykle použiť jednoduché „IT“.

What is this?

This is a book. / It is a book.

 

Ø  Väzby so zámenami THIS, THAT:

- this morning (dnes ráno)

- this evening (dnes večer)

- this afternoon (dnes popoludní)

- this week, month, year (tento týždeň, mesiac, rok)

- in this country (u nás – v tejto krajine)

- at that (ešte k tomu..)

- That is right. That´s right. (To je v poriadku.)

- That´s all. (To je všetko.)

- That´s it. (To je ono.)

 

Ø  Ak má rovnaké podstatné meno v nasledujúcej vete iného majiteľa, nahradí sa zámenom THAT, THOSE vo väzbe s predložkou OF.

 

- I would like to see your hands and those of your friends.

(Rád by som videl tvoje ruky, aj ruky tvojich kamarátov.)

 

- Ann´s doll is more beautiful than that of Mary.

(Annina bábka je krajšia ako Máriina.)Zopakujte si:
1. Ktoré ukazovacie zámená používame v jednotnom čísle?
2. Ktoré ukazovacie zámená používame v množnom čísle?
3. V akých väzbách používame this?


Použitá literatúra:
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
ALEXANDER,L.G.: Longman English Grammar. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1988. ISBN 0-582-55892-1
ALEXANDER,L.G.: LONGMAN ENGLISH GRAMMAR PRACTICE for intermediate students. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1990. ISBN 0-582-04500-2


Zdroje obrazkov:
http://topenglishlessons.blogspot.com/2015/02/demonstrative-pronouns.html.
http://www.grammar.cl/Notes/This_That_These_Those.htm.