Uhly

DRUHY UHLOV

                         1°-89°                90°              91°-179°             180°                   -

DVOJICE UHLOV

                                              

VRCHOLOVÉ UHLY-  Sú to 2 uhly ktoré majú spoločný vrchol. Veľkosti uhlov sú  zhodné.

SÚHLASNÉ UHLY-  sú dva uhly, ktorých prvé ramená ležia na jednej priamke a druhé ramená sú rovnobežné, pritom smer príslušných ramien je rovnaký (súhlasný). Súhlasné uhly sú zhodné.

VEDĽAJŠIE UHLY- sú dva uhly, ktorých jedno rameno je spoločné a druhé ramená sú opačné polpriamky. Súčet vedľajších uhlov je 180°.

STRIEDAVÉ UHLY- sú dva uhly, ktorých prvé ramená ležia na jednej priamke a druhé ramená sú rovnobežné, pritom smer príslušných ramien je opačný (striedavý). Striedavé uhly sú zhodné.

SÚMERNOSŤ- Všetky uhly sú osovo súmerné, os uhla prechádza vrcholom a rozdeľuje uhol na dve zhodné časti (polovice uhla).

POMENOVANIE- Slovenské pomenovanie- Abeceda- <ABC- bod B je vrcholový bod

-          Grécke pomenovanie- Grécke písmená- α- alfa, β- beta, π- pí, γ- gama, ...