Vypracovala: Juráková Beata
 
 
 
1
Кóля: - Ян, ты хóчешь посмотрéть нáшу квартиру?
Ян: - С удовóльствием. А скóлько кóмнат у вас?
Кóля: - Три. У нас трёхкóмнатная квартира. Вот это нáша гостиная. Здесьвечерáми встречáется нáша семья у телевизора.
Ян: - Мне нрáвится вáша гостиная. Онá большáя и свéтлая. А у нас гостиная мéньше.

Koľa: - Ján, chceš si pozrieť náš byt?
Ján: - S radosťou. Koľko máte izieb?
Koľa: - Tri. Máme trojizbový byt. To je naša obývačka. Tu sa večer stretáva naša rodina pri televízore.
Ján: - Páči sa mi vaša obývačka. Je veľká a svetlá. My máme menšiu obývačku.

Zdroj: Glendová, V. a Kováčiková, E.: Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 1998


 
2
Ян: - А это, навéрное, спáльня?
Кóля: - Да, это кóмната родителей. Онá сáмая мáленькая в нáшей квартире.
Ян: - Спáльня нáших родителей тóже небольшáя и без шкафóв.
Кóля: - А где вы храните бельё и одéжду?
Ян: - У нас для этого есть специáльное помещéние – гардерóб.

Ján: - A to je asi spálňa?
Koľa: - Áno, to je izba rodičov. Je to najmenšia izba v našom byte.
Ján: - Spálňa našich rodičov tiež nie je veľká a je bez skríň.
Koľa: - A kde odkladáte bielizeň a oblečenie?
Ján: - Máme na to špeciálnu miestnosť – šatník.

Zdroj: Glendová, V. a Kováčiková, E.: Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 1998


 
3
Кóля: - А это кýхня – цáрство нáшей мáмы.
Ян: - А вы с брáтом помогáете мáме на кýхне?
Кóля: - Конéчно, помогáем. Мы чистим óвощи, мóем и вытирáем посýду, вынóсим ведрó с мýсором, ходим в магазин за покýпками. Но к плитé нас мáма не нодпускáет.

Koľa: - A to je kuchyňa – kráľovstvo mojej mamy.
Ján: - Vy s bratom pomáhate mame v kuchyni?
Koľa: - Samozrejme, pomáhame. Čistíme zeleninu, umývame a utierame riad, vynášame vedro s odpadkami, chodíme na nákupy. Ale k sporáku nás mama nepustí.

Zdroj: Glendová, V. a Kováčiková, E.: Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 1998