Typy udalostí pri požiaroch kvapalín a plynov

„Rozptyl“ – mrak plynov alebo pár sa šíri v smere vetra a ak nezačne pôsobiť iniciačný zdroj, prúdením vzduchu dôjde k jeho riedeniu až na koncentráciu, ktorej hodnota je menšia ako dolná medza výbušnosti. Mrak sa postupne rozptýli do atmosféry.

„UVCE“(Unconfined Vapour Cloud Explosion) – explózia neohraničeného mraku plynu. Mrak plynov alebo pár sa šíri v smere vetra a pôsobením dostatočného iniciačného zdroja exploduje. Pri špecifických fyzikálnych podmienkach a minimálneho potrebného množstva látky môže dôjsť k zmene explozívneho horenia (čelo horenia sa šíri menšou rýchlosťou ako rýchlosť vzduchu) na detonáciu (čelo horenia sa šíri nadzvukovou rýchlosťou). Sprievodným javom detonácie je deštrukčná tlaková vlna.

„FLASH FIRE“ – pôsobením iniciačného zdroja začne mrak plynov a pár bez výbuchu horieť a nevytvára sa deštrukčná tlaková vlna.

„POOLFIRE“ – požiar pár alebo plynov nad kalužou, ktorá vznikla únikom kvapalnej látky.

„BLEVE“ - (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) – výbuch rozpínajúcich sa pár vriacej kvapaliny. Nahrievaním stien nádoby vplyvom požiaru okolia dochádza k prudkému nárastu teploty kvapaliny a tlaku v nádobe. Poistné zariadenie nestačí odvádzať vzniknuté množstvo plynnej fázy a dochádza k roztrhnutiu nádoby, vyvrhnutiu kvapaliny do okolia nádoby a k vzniku ohnivej gule (Fire Ball).

„JET FIRE“ – požiar horľavej kvapalnej alebo plynnej látky unikajúcej z technického zariadenia pod vysokým tlakom.

1.1.1     Preventívne opatrenia na zníženie rizika v prípade úniku amoniaku

Jedným z opatrení na zabránenie výbuchu alebo vzplanutia plynov a pár je vylúčenie zdrojov zapálenia. Výbuch respektíve vzplanutie plynov alebo pár možno iniciovať rôznymi zdrojmi. Zdrojmi zapálenia môžu byť elektrické zariadenia, používanie bežného náradia a čerpadiel bez potrebného krytia, horúca plocha motora alebo statická elektrina. K preventívnym opatreniam na zabránenie výbuchu alebo vzplanutia patria:

-           uzavretie miesta mimoriadnej udalosti,

-           vypnutie elektrických zariadení,

-           používanie neiskriaceho náradia a opatrná manipulácia s ním,

-           zvlhčovanie, uzemnenie (pri prečerpávaní),

správna voľba ochranných prostriedkov