Sociálna psychológia sa ako veda o spoločnosti zaoberá skupinami ich definíciou ako aj typológiou. Proces typizovania sociálnych skupín však nie je stály, ale naopak je dynamický. Neustále vznikajú nové skupiny, ktoré treba začleniť. No nielen sociálna psychológia, ale aj samotné dejiny a história nás učia, že existencia istých spoločností ako ľudských zoskupení je nevyhnutná pre rozvoj človeka a jeho sociálnosti. Aj preto sa v nasledovnom učive budeme venovať 3 najdôležitejším ľudským spoločnostiam, ktoré boli typizované podľa historického hľadiska. Sú to tieto spoločnosti:

  1. tradičná spoločnosť

  2. moderná spoločnosť

  3. industriálna spoločnosť


Tradičná spoločnosť sa charakterizuje ako spoločnosť pred začiatkom priemyselnej revolúcie. K charakteristickým znakom tejto spoločnosti patrí, že väčšina obyvateľstva je zameraná na prácu v poľnohospodárstve. Používajú sa len veľmi jednoduché nástroje a pri obrábaní pôdy sa využíva prírodná energia – teda energia získaná z vody, vzduchu, alebo sila získaná zo zvierat (pri obrábaní pôdy). Tradičná spoločnosť sa postupne rozvíja z malých hospodárstiev na mestské štáty, stavovské spoločnosti a nakoniec na centralizovanú moc – monarchiu. Obyvatelia sa sústreďujú predovšetkým na vidieku a menej v mestách, ktoré sa však postupne rozvíjajú. Mestá pri tom nie sú mnohopočetné, čo je znakom tradičnej spoločnosti.

Spoločnosť je rozdelená do stavov, kde najvyššie stavy majú aj najvyššie privilégiá. Platí pravidlo čím nižší stav tým nižšie privilégiá. Je možné konštatovať, že tradičná spoločnosť je veľmi heterogénna. Kvalita jednotlivca sa v nej posudzuje na základe príslušnosti k istému stavu a nie na základe jeho schopností daností, či skutočných osobných kvalít. Aj čo sa týka interpretácie sveta, neexistujú exaktné definície a poznatky. Jedná sa len o isté empiricky získané poznatky, ktoré sa spájajú do istého celku. Veľmi často sa isté javy vysvetľujú pomocou mytologických predstáv a veľmi často sa aj personifikujú.

 

Moderná spoločnosť – sa začína rozvíjať spolu s priemyselnou revolúciou. Je to spoločnosť, ktorá vzniká vďaka zmenám, ktoré umožnila práve priemyselná revolúcia. Sociálne usporiadanie spoločnosti sa mení a mení sa aj štruktúra spoločnosti, ako aj mocenské vzťahy. Mení sa životný štýl ľudí a títo sa začínajú sústreďovať na miestach, kde sú fabriky a kde sa sústreďuje priemysel – teda v mestách. Mestá sa stávajú centrami priemyslu. Podstatou ekonomiky nie je už poľnohospodárstvo, ale priemyselná výroba a priemyselné produkty. Kľúčovým momentom sa stáva generalizácia trhu, ktorá je základom férového obchodu. V modernej spoločnosti sa začína moc centralizovať, lebo je potrebné aby boli zavedené nové kontrolné mechanizmy trhu. Tieto však na úrovni miest, či malých regiónov nie sú možné a tak vznikajú štáty, ktoré dokážu výrobu kontrolovať až na úroveň jednotlivca. Sociálny status každého človeka je v modernej spoločnosti určovaný pozíciou na trhu. Stavovské rozdelenie spoločnosti zaniká a vzniká nové – triedne rozdelenie spoločnosti. Aj čo sa týka interpretácie sveta, dochádza k zmene chápania. Základom nie je už len isté empirické pozorovanie, ale premyslené vedecké postupy, ktoré kladú dôraz na verifikovateľnosť získaných poznatkov.

 

Industriálna spoločnosť – je to spoločnosť, ktorej vznik datujeme do 18 storočia. Je to spoločnosť, ktorá sa od ostatných spoločností odlišuje svojou pokročilou priemyselnou výrobou. Základom takejto spoločnosti je racionálna deľba práce. Pracovné zaradenie a pracovná pozícia sa stáva hlavným identifikačným znakom jednotlivca. Hlavným pojmom je v tejto spoločnosti „industrializácia“ ako proces modernizácie a zlepšovania životných podmienok jej členov. Tento druh spoločnosti nájdeme predovšetkým v krajinách s vyvinutým systémom priemyselnej výroby. Interpretácia sveta a poznatkov sa opiera o vedecké postupy, ktoré sú založené na faktoch a vedeckých experimentoch, ktoré sa neustále zlepšujú a skvalitňujú. Verifikovateľnosť vedeckých faktov je samozrejmosťou.

 

Post-industriálna spoločnosť – v druhej polovici 20 storočia sa spoločnosť mení sa na post-industriálne zoskupenie. Je to v podstate spoločnosť s dokonale vyvinutou priemyselnou výrobou, ktorá sa však orientuje na automatizáciu a pomoc strojov pri samotnej produkcií. Popis tejto spoločnosti však ešte stále chýba, lebo v súčasnosti sa táto spoločnosť iba vyvíja.