Vypracoval: Mgr. Eva Gutová


 

 

Tvorenie vedľajšej vety príslovkovej časovej: väzba avant de + infinitív

 

 

Príslovkové vedľajšie vety časové uvedené spojkou skôr ako (skôr než), ktoré majú ten istý podmet ako hlavná veta, krátime pomocou neurčitku, pred ktorým je predložka avant de.

 

 

Avant de tourner à gauche, vous traverserez cette place.

Skôr ako zahnete doľava, prejdete cez námestie.

 

Elle m´a teléphoné avant de partir.

Zatelefonovala mi skôr ako odišla.

 

Prends ta température avant d´aller chez le médecin.

Zmeraj si teplotu, prv než pôjdeš k lekárovi.

 

 

 

Tu peux visiter le Louvre avant d´aller au théàtre.

Môžeš navštíviť Louvre, prv než pôjdeš do divadla.


 

Väzba avant de + neurčitok sama o sebe nevyjadruje žiadnu osobu. keďže podmet hlavnej vety je totožný s podmetom vedľajšej vety, prekladáme túto väzbu týmto spôsobom:

 

Zdroj: Mgr. Eva GutováTáto väzba nevyjadruje ani žiaden konkrétny čas, preto ju do slovenčiny prekladáme rovnakým časom ako sloveso hlavnej vety:

 

Zdroj: Mgr. Eva Gutová

 


 

 

Tvorenie prípustkovej vedľajšej vety: väzba au lieu de + infinitív

 

Prípustkové vedľajšie vety uvedené spojkou namiesto toho, aby,ktoré majú ten istý podmet ako hlavná veta, krátime pomocou neurčitku, pred ktorým je predložka au lieu de.

 

Nous irons en Suisse au lieu d´aller au Kanada.

 

Namiesto toho, aby sme išli do Kanady, ideme do Švajčiarska.

 

Au lieu de vous aider, Robert nous dérange.

 

Robert nás vyrušuje namiesto toho, aby nám pomáhal.

 

Dépêche-toi au lieu de te regarder dans la glace.

 

Ponáhľaj sa namiesto toho, aby si sa obzeral v zrkadle.

 

Tu ferais mieux de lire au lieu de passer l´après-midi davant la télévision.

 

Urobil by si lepšie keby si čítal namiesto toho, aby si strávil popoludnie pred televíziou.