Vypracovala: Lenka Brhlíková


 
Pri tvorení slov v španielčine zo slov cudzích je dôležité vedieť o dvoch skutočnostiach:

- Tvorenie slov zo slov cudzích prostredníctvom zmien

Častokrát sa stáva, že slová, ktoré prechádzajú do španielčiny z iných jazykov, obsahujú hlásky alebo hláskové skupiny, ktoré sa v španielskom jazyku nevyskytujú. Pred prijatím preto prechádzajú nasledujúcimi zmenami:

1. Strata začiatočného písmena
Psicología – sicología

2. Slová, ktoré začínajú na skupinu s+spoluhláska prijímajú pred túto skupinu písmeno e-:
Scanner – escáner
Španielsko – España
Slovensko – Eslovaquía

3. Pripojením samohlásky na koniec slova (spravidla analogicky podľa množného čísla):
Club – clube
Film – filme

4. Strata koncovej spoluhlásky:
Carnet – carné (preukaz)

5. Stiahnutie, prípadne úplné odstránenie dvoch rovnakých písmen:
Casette – casete

6. Nahradenie y samohláskou i:
Baby – babi

 
- Internacionalizmy, ktoré sa v španielčine vyskytujú

Internacionlizmy sú slová, ktoré sa vyskytujú vo viaccerých jazykoch, avšak môžu nadobúdať rôzny význam. V španielčine častokrát splývajú s domácou slovnou zásobou. Internacionalizmy sa v slovenčine vyskytujú avšak aj po ich prijatí do slovnej zásoby naďalej zostávajú cudzou zložkou slovníka. Internacionalizmy sa niekedy môžu stať zdrojom omylu. V takom prípade sa v tejto súvislosti hovorí o tzv. “falošných priateľoch“:

 
Armada
- neplní význam slova armáda, ale vojenské námorníctvo (armáda –ejército)
Armada alemán – nemecké vojenské námorníctvo

 
Actual
- neznamená v preklade aktuálny, ale súčasný (aktuálny – efectivo)
La situación política actual – súčasná politická situácia
El tema más importante actual – súčasná najdôležitejšia téma

 
Compromiso
- neznamená kompromis, ale záväzok, povinnosť
Estoy sin compromiso. (Som bez záväzkov.)


Humanidad
- ľudstvo