Nové slová môžu vzniknúť:

 • odvodzovaním – predponami alebo príponami,napríklad:

+ stroj = nástroj,

stroj + ník = strojník,


 • skladaním,napríklad:

more + plavec = moreplavec,

auto + škola = autoškola,


 • spájaním do združených pomenovaní,napríklad:

Slovenská akadémia vied,

zoologická záhrada,

vianočné sviatky,


 • skracovaním slov,napríklad:

doktor – dr.,

Slovenská republika– SR.
Tvorenie slov skladaním

Nové slová môžeme tvoriť spájaním dvoch slov alebo spájaním dvoch slovotvorných základov.


Príklady:

 • desať + členný = desaťčlenný,

 • auto + škola = autoškola,

 • rádio + prijímač = rádioprijímač,

 • delo + strelec = delostrelec,

 • slovo + tvorba = slovotvorba,

 • veľký + had = veľhad.


Veľmi často sa prvá časť nového slova pripája k druhej časti samohláskou –o, -e, -i.

Príklady:

 • zem + guľa = zemeguľa,

 • mucha + lapka = mucholapka,

 • hlad + mor = hladomor,

 • zver + lekár = zverolekár,

 • krutý + vláda = krutovláda.


Slová, ktoré vznikli zložením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov, nazývame zložené slová.


 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a z dvoch slov alebo slovotvorných základov utvor nové podstatné meno:


 

 

 

hrom

zvod

hromozvod

luk

strelec

lukostrelec

vlak

vedúci

vlakvedúci

vzduch

loď

vzducholoď

hrom

bitie

hromobitie

príroda

veda

prírodoveda

mäso

kombinát

mäsokombinát

voda

liečiť

vodoliečba

uhoľ

priečka

uhlopriečka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a z dvoch slov alebo slovotvorných základov utvor nové prídavné meno:

 

 

 

 

hluchý

nemý

hluchonemý

pravda

vravieť

pravdovravný

život

schopný

životaschopný

stredná

Európa

stredoeurópsky

každý

denný

každodenný

bledý

modrý

bledomodrý

krátky

srsť

krátkosrstý

sladký

kyslý

sladkokyslý

voda

tesný

vodotesný


 


 Zopakujte si:
1. Ktorými spôsobmi môžeme tvoriť nové slová?
2. Čo znamená tvoriť nové slová spájaním dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov?
3. Ako nazývame slová, ktoré vznikli spojením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov?
4. Uveď niekoľko príkladov podstatných mien, ktoré vznikli spojením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov.
5. Uveď niekoľko príkladov prídavných mien, ktoré vznikli spojením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov.

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 30 – 34.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005, 672 s.