Nové slová môžu vzniknúť:

  • odvodzovaním – predponami alebo príponami,

napríklad:

stroj – nástroj,

strojník – strojník.

  • skladaním,

napríklad:

more – plavec – moreplavec,

auto – škola – autoškola,

  • spájaním do združených pomenovaní,

napríklad:

Slovenská akadémia vied,

zoologická záhrada,

vianočné sviatky,

  • skracovaním slov,

napríklad:

doktor – dr.,

Slovenská republika– SR.

  • Tvorenie slov odvodzovaním – predponami

 

Nové slová tvoríme odvodzovaním pomocou predpôn na-, pod-, od-, pri-, pre-, vy-, nad-, pred- a pod. Odvodzovaním pomocou predpôn tvoríme najčastejšie slovesá.

 

Slovo, od ktorého môžeme utvoriť nové slovo, nazývame základové slovo.

 

Príklady základových slov:  čítať, váha, letieť.

Nové slovo utvorené od základového slova nazývame odvodené slovo.

 

 

Príklady:

Zo základového slova čítať môžu odvodením pomocou predpôn vzniknúť nové slová:

čítaťprečítať, vyčítať, odčítať, sčítať, odčítať, načítať a pod.

 

Zo základového slova letieť môžu odvodením pomocou predpôn vzniknúť nové slová:

letieťpreletieť, vyletieť, odletieť, obletieť, nadletieť, priletieť.

 

Zo základového slova váha môžu odvodením pomocou predpôn vzniknúť nové slová:

váhanadváha, podváha.

 

Odvodené slovo vzniká zo základového slova amá dve časti: slovotvornú predponu a slovotvorný základ.

 

Slovotvorná predpona je časť odvodeného slova, ktorá stojí pred slovotvorným základom.

Slovotvorný základ je časť odvodeného slova, ktorá ostane po odtrhnutí slovotvornej predpony.

 

Slovotvorná predpona

Slovotvorný základ

Odvodené slovo

vy

rásť

vyrásť

po

hroziť

pohroziť

pre

sadiť

presadiť

pra

babka

prababka

nad

čas

nadčas

pri

letieť

priletieť

od

sadnúť

odsadnúť

nad

vláda

nadvláda

pred

izba

predizba

 

  • Tvorenie slov odvodzovaním – príponami

Nové slová tvoríme aj odvodzovaním pomocou slovotvornýchprípon -teľ, -ár, -iar, -ník, -nik, -ka, -yňa, -ička, -ný, -ny, -ený, -ček a pod.Odvodzovaním pomocou slovotvorných prípon tvoríme napríklad podstatné mená.

 

Zdrobneniny tvoríme pomocou slovotvorných prípon –ik, -ík, -ček, -ek, -ok, -ka, -ička,-očka a pod.

Príklady zdrobnenín: čertík, domček, chlapček.

 

Zveličujúce slová tvoríme pomocou slovotvornej prípony –isko.

Príklady zveličujúcich slov: čertisko, domisko, chlapisko.

 

Odvodené slovo vzniká zo základového slova a je zložené z dvoch častí - slovotvorného základu a slovotvornej prípony.

 

Slovotvorný základ je časť odvodeného slova, ktorá ostane po odtrhnutí slovotvornej prípony.

 

Slovotvorná prípona je časť odvodeného slova, ktorá stojí za slovotvorným základom.

 

Základové slovo

Slovotvorný základ

Slovotvorná prípona

Odvodené slovo

veniec

ven(iec)

-ček

venček

chlap

chlap(-)

-ček

chlapček

koža

kož(a)

-ka

kožka

tráva

tráv(a)

-ička

trávička

žaba

žab(a)

-isko

žabisko

podnik

podnik(-)

-ateľ

podnikateľ

sklad

sklad(-)

-ník

skladník

sklo

skl(o)

-ár

sklár

včela

včel(a)

-ár

včelár

 

Zopakujte si:

1. Ako vznikajú nové slová?
2. Z ktorých častí sa skladá slovo zašepkať?
3. Čo je slovotvorná predpona?
4. Čo je slovotvorný základ?
5. Čo je slovotvorná prípona?

 

Použitá literatúra:

Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s 30 - 31.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005, 672 s.