Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 

 

Odvodzovanie je spôsob tvorenia slov:

 • pomocou predpôn alebo prípon, napr. typisch – atypisch, stehen – aufstehen

 

Pri pridaní predpony alebo prípony slovo obyčajne zmení svoj pôvodný význam. Niekedy dochádza i k zmene slovného druhu.

 

 • bez predpôn a prípon, len zmenou koreňovej slabiky, napr. ziehen – der Zug

 

Tvorenie slov pomocou predpôn

 

Týmto spôsobom sú v nemčine najčastejšie tvorené slovesa a podstatné mená. Väčšina predpôn, ktoré sa používajú v nemčine, sú latinského pôvodu. Takto vzniknuté slová sú internacionalizmy. Najčastejšie sa predpony uplatňujú pri slovesách. Tie sa tvoria pomocou odlučiteľných a neodlučiteľných predpôn.

 

Neodlučiteľné predpony a ich význam:

 • be

  • zmena neprechodných slovies na prechodné, napr. antworten – beantworten (odpovedať- zodpovedať)

  • zmenu stavu, napr. frei - befreien (slobodný – oslobodiť)

 • ent – vzďaľovať sa, zbavovať sa, napr. entlaufen (uniknúť)

 • er – začínat alebo končiť niečo, napr. erfrischen (občerstviť), erreichen (dosiahnuť)

 • miß – ne, napr. mißachten (nevážiť si)

 • ver

  • zmeniť stav, napr. verbessern (zlepšiť)

  • skončiť dej, napr. verbrennen (spáliť)

  • činnosť smerujúca preč od vykonávateľa, napr. verkaufen (predať)

 

Odlučiteľné predpony a ich význam:

 • ab - od, napr. abfahren (odcestovať)

 • an

  • pripojiť, napr. ankleben (prilepiť)

  • činnosť smerujúca k niečomu, napr. annähern (priblížiť sa)

 • auf

  • smerovať nahor, napr. aufstehen (vstať)

  • roztvárať, napr. auffalten (rozvinúť)

 • aus – smerovať von, napr. ausführen (vyvážať)

 • bei – pripojiť, prispieť, napr. beilegen (pripojiť)

 • ein – smer dovnútra, spolu, napr. einbauen (vstavať)

 • mit – konať spoločne, napr. mitarbeiten (spolupracovať)

 • nach

  • smerovať za niekým, napr. nachlaufen (bežať na niekým)

  • robiť dodatočne, napr. nachahmen (napodobňovať)

 • vor – pred, napr. vorlegen (predložiť)

 • zu – smerovať k niečomu, napr. zusehen (prizerať sa)

 

Ďalšie slovotvorné predpony, ktoré sa využívajú i u ostatných slovných druhov:

 • a – atypisch (atypický)

 • de,des - demotivieren (demotivovať)

 • il - illegal (ilegálny)

 • in - instabil (nestabilný)

 • ir - irreal (nereálny)

 • non - nonverbal (neverbálny)

 • re - rekonstruieren (rekonštruovať)

 • un - unglücklich (nešťastný)

 • ur - der Urwald (prales)