Apokopa (krátenie)

 

Jedná sa o gramatický jav, pri ktorom slovo stráca koncovú samohlásku, prípadne jednu alebo viacero koncových slabík.

 

 

 1. Krátenie prísloviek zakončených na –mente


Základným pravidlom takéhoto krátenia je, že z dvoch za sebou stojacich prísloviek, ktoré sú zakončené na –mente, len druhá z nich priberá koncovku –mente. Príslovky, ktoré jej predchádzajú, priberajú koncovku prídavného mena ženského rodu.

 

Trabaja firme pero lentamente.

(Pracuje odhodlane, ale pomaly.)


María habla de Juan amable y críticamente a la vez.

(Mária hovorí o Juanovi milo a kriticky naraz.)Príslovka recientemente (nedávno) má význam nový, pred nedávnom, v prípade, že stojí pred minulým príčastím:


La conocí recientemente.

(Spoznal som ju nedávno.)


Tienes que presentarme los recién llegados.

(Musíš mi predstaviť tých, ktorí práve prišli.)Krátením tejto príslovky tvoríme tiež nové slová:


María y Juan son los recién casados.

(Mária a Juan sú novomanželia.)Poznámka: Ku takémuto kráteniu dochádza aj pri niektorých prídavných menách. 

 1. Krátenie slov bueno, malo, santo, grande

   

 1. Prídavné mená bueno (dobrý)malo (zlý) sa krátia pred podstatným menom mužského rodu jednotného čísla


¡No seas tan malo!

(Nebuď taký zlý!)


Es un mal hombre.

(Je to zlý muž.)


 

 1. Prídavné meno santo (svätý) sa kráti pred krstným menom mužského rodu


Santa Lucía (Svätá Lucia) – San Miguel

(Svätý Michal)


 

!Poznámka: Nekráti sa pred menami, ktoré sa začínajú na Do/To:


Santo Tomás

(Svätý Tomáš)


 

 1. Prídavné meno grande (veľký) sa kráti pred podstatnými menami mužského aj ženského rodu v jednotnom čísle


Era una gran mujer.

(Bola to významná žena.)


Mi padre es un gran científico.

(Môj otec je významný vedec.) 

 1. Krátenie alguno, ninguno, cualquiera

   

 1. Prídavné mená alguno (nejaký)ninguno (žiadny) sa krátia pred podstatným menom mužského rodu jednotného čísla. Skrátené slová nadobúdajú písaný prízvuk.

 

No conozco a ningún obrero bueno.

(Nepoznám žiadneho dobrého robotníka.)


No tengo ningún otro trabajo.

(Nemám žiadnu ďalšiu prácu.)


 

 1. Prídavné meno cualquiera (akýkoľvek) sa kráti pred podstatným menom mužského alebo ženského rodu v jednotnom čísle.


Puedes vivir en cualquier cuarto.

(Môžeš bývať v akejkoľvek izbe.)


Los gatos están en cualquier vieja casa.

(Mačky sú v hociktorom starom dome.)Poznámka: Prídavné mená sa krátia aj vtedy, ak medzi nimi a podstatným menom stojí ešte ďaľšie prídavné meno. 

 1. Krátenie tanto a cuanto

 

Krátia sa pred prídavným menom alebo pred príslovkou:

 

Parece ser tan grande.

(Vyzerá byť taký veľký.) 

 1. Krátenie uno, primero, tercero, postrero, ciento

   

 1. Uno sa kráti pred podstatným menom mužského rodu v jednotnom čísle

 

Una mujer → un hombre

Una esposa → un esposo


 

Slovo vtedy často mení svoj význam:


Una libra (libra) → un libro (kniha)

Una pez (smola) →un pez (ryba)

Me voy a comprar un libro. (Idem si kúpiť knihu.)


 

Tvar un môžeme použiť aj pred podstatným menom ženského rodu ak sa začína na prízvučné –a


Un/una alma (duša)


 

V prípade, že uno je súčasťou zloženej číslovky, kráti sa aj pred podstatným menom mužského rodu v množnom čísle

 

Cuarenta y un problemas para resolver.

(Štyridsať jeden problémov na vyriešenie.)


 

 1. Primero (prvý), tercero (tretí) a postrero (posledný) sa krátia pred podstatným menom mužského rodu jednotného čísla

 

Este es mi poster trabajo.

(Toto je moja posledná práca.)


¿Conoces a mi primer marido?

(Poznáš môjho prvého muža?)


 

 1. Ciento sa kráti pred podstatným menom mužského alebo ženského rodu a tiež pred mil a millones


Cien millones de bacterias

(sto miliónov baktérií)


Cien directores

(sto riaditeľov)


 

 1. Ciento sa kráti aj vtedy, keď je podstatné meno zamlčané

 

¿Cuántas películas has grabado hasta ahora?

(Koľko filmov si doteraz natočil?)


Pienso que más de cien.

(Myslím, že viac ako sto.)

 Zopakujte si:
Poznáš toľkých robotníkov?
Môžem sa nasťahovať do hociktorej budovy.
Očakávam že príde zvýšenie terénu.

Použitá literatúra:
1. Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I
2. Jana Lenghardtová: Španielčina 1, 2
3. Jean Chapron, Pierre Gerboin: Praktická španielska gramatika