Obohacovanie slovnej zásoby:
1. tvorenie slov:
a) odvodzovanie príponami a predponami
b) skladanie slov
c) skracovanie
2. spájanie slov v súslovia
3. preberanie z cudzích jazykov
4. zmena slovného významu

1. Tvorenie slov:
Náuka o tvorení slov = etymológie
a) odvodzovanie: slová príbuzná - spoločný základ
slovotvorné základ:
koreň = časť slova, ktoré nemožno ďalej rozdeliť
kmeň = časť slova pod oddelenie koncovky
prípony:
a) produktívne = bežné pre tvorenie nových slov
b) neproduktívny = veľmi zriedka používané
přechylování: zo slova rodu mužského tvoríme slovo rodu ženského

b) skladanie: zloženiny:
- Vlastné (pravé) = na mieste, kde sú spojené, dochádza k zmene / vodovod, spravodajca .... /
- Nevlastní (nepravé) = možno ich rozložiť na dve slová bez zmeny / obranyschopný, sebakritika .. /
medzi zložkami môže byť vzťah:
- Súradný = zložky možno spojiť zlučovacie spojkou / hluchý = hluchý a nemý /
- Podradný = jeden člen určuje člen druhý / bielovlasý = majúci biele vlasy /
zloženina môže vzniknúť zložením dvoch podstatných mien -> zemegule
alebo zložením dvoch rôznych slov -> v tomto prípade píšeme pomlčku / česko-poľský /
Hybridné zloženiny = prvá časť podstatného mena je cudzieho pôvodu, druhá pôvodu domáceho / fotosoučástka, autonehoda, ... /. Pred niekoľkými rokmi boli tieto slová považuje za nespisovne, dnes sú už používané v spisovnej slovenčine.
c) skracovanie: skracovanie súslovie -> skratky
z úsporných dôvodov vznikli aj skratkové slová / Čedok /

2. Spájanie slov v súslovia:
= Ustálenej spojenie slov
Univerbizace - z viacslovného pomenovania vzniká pomenovanie jednoslovné:
a) synonymické názvy / písomná práca -> písomka /
b) použitie zpodstatnělého prídavného mena / škodná zver -> škodová /
c) použitie len riadiaceho podstatného mena zo súslovia / písací stroj -> stroj /
Multiverbizace - z jednoslovného pomenovania vzniká pomenovanie viacslovné. Použitie často v publicistickej a odbornom štýle / vymieňať -> vykonávať výmenu /

3. Preberanie slov z cudzích jazykov:
Veľa slov bolo prevzaté z latinčiny a gréčtiny. Z taliančiny boli prevzaté slová v hudobnom názvoslovím, z francúzštiny v umeleckých odboroch atď

4. Zmena slovného významu:
a) zužovanie
b) rozširovanie
c) zhoršeniu významu
d) prenášanie pomenovanie - vzniká prenesený význam / hlava -> ľudské časť tela x hlava štátu /
- Metafora = prenesené pomenovanie na základe podobnosti predmetu, javu. Často sa používa v poézii
- Metonymie = prenesené pomenovanie na základe vonkajšej alebo vnútornej konzistentnosti / divadlo búrilo ... /
- Synekdocha = prenesené pomenovanie na základe časti ako celku / vrátil sa pod strechu -> do domu /