Vypracovala: Mgr. Ivana Polaková

 

 

 

Poznať spôsob tvorenia slov v cudzom jazyku považujeme za prínos pre žiakov, vzhľadom na naše skúsenosti, keď žiaci pri čítaní a porozumení textu hľadajú slovíčka, ktoré by si mohli odvodiť, a tak skôr textu porozumieť.

 

 

Tvorenie prísloviek

Nové príslovky vznikajú od prísloviek a iných slovných druhov.

 

Príslovky z podstatných mien:

K základu podstatného mena sa pridá koncovka:

  • koncovky, ktoré sa pripájajú priamo na kmeň slova(-halber, -lings, -mal, -s, -seits,-wärts, -weise)

- koncovky halberaweisesa pripája pomocou spájacieho –s

- koncovkyhalber, –weisea malsa pripája na tvar množného čísla

Notfall + s = notfalls (v prípade nutnosti/ak bude treba)

Himmel + wärts = himmelwärts (k oblohe/k nebesám)

Ansatz + weise = ansatzweise (náznakovo)

Beispiel + s + weise =beispielsweise (napríklad)

Millionen + mal = millionenmal

Tage + weise = tageweise (po dňoch)

 

 

Príslovky z prídavných mien a zámen:

K základu prídavného mena alebo zámena sa pridá koncovka:

  •  

    koncovky, ktoré sa pripájajú priamo na kmeň slova (-lings, -mal, -s, -seits, -falls, -iter, -lich, -mals, -ens)

gleich + falls = gleichfalls (rovnako, práve tak)

manch + mal = manchmal (niekedy)

blind + lings = blindlings (slepo)

viel + mals = vielmals (veľa krát)

bereit + s = bereits (práve)

beste + ens = bestens (najlepšie)

- koncovky, ktoré sa pripájajú priamo na kmeň slova pomocou spájacej časti

(spájacia časť zodpovedá koncovke skloňovania)

(-dings, -mal, -s, -seits, -teil,- weise, -falls, -maßen)

 

spájanie pomocou e

all + e + mal = allemal (vždy)

 

spájanie pomocou en

nötig + en + falls = nötigenfalls (ak bude treba)

jeder + en + falls = jedenfalls (v každom prípade)

groß+ en + teils = großenteils ( z veľkej časti/ zväčša)

 

spájanie pomocou er

neu + er + dings = neuerdings ( v poslednom čase/ nedávno)

einige + er + maßen = einigermaßen ( do určitej miery/ nakoľko)

väterlich + er + seits = väterlicherseits ( z otcovej strany)

kein + er + seits = keinerseits (odnikiaľ/ nikde)