Vypracovala: Mgr. Ivana Polaková

 

 

 

Poznať spôsob tvorenia slov v cudzom jazyku považujeme za prínos pre žiakov, vzhľadom na naše skúsenosti, keď žiaci pri čítaní a porozumení textu hľadajú slovíčka, ktoré by si mohli odvodiť, a tak skôr textu porozumieť.

 

Tvorenie prídavných mien

Nové prídavné mená vznikajú z prídavných mien a iných slovných druhov.

 

Prídavné mená z podstatných mien:

Pomocou prípony sa zmení podstatné meno na prídavné meno.

 

Bez prehlásky(najjednoduchší a najčastejší spôsob)

Koncovky:(-en, -haft, -ig, -lich, -los, -sam, -sch, -isch, -erig. –ern, -mäßig)

Gold + en = golden (zlatý)

Fehler + haft = fehlerhaft (bezchybný)

Schaum+ ig = schaumig (penivý)

Glück + lich = glücklich (šťastný)

Gewalt + los = gewaltlos (nenásilný)

Furcht + sam = furchtsam (bojazlivý)

 

S prehláskou: prehlasuje a, o ,u na ä, ö, ü

Koncovky:(-erig, -ern, -ig, -lich, -isch)

Holz + ern = hölzern (drevený)

Zufall + ig = zufällig (náhodný)

Stunde + lich = stündlich (hodinový)

 

So spojovníkom: en, s, er

Koncovky: (-haft, -los, -mäßig)

Held + en + haft = heldenhaft (hrdinský)

Verantworung + s + los = verantwortungslos (nezodpovedný)

Kind + er + los = kinderlos (bezdetný)


S cudzou koncovkou: (spájajú sa spravidla s cudzím slovom)

Koncovky: (napr.: -alisch, -ar, -ell, -iv, - ös)

Musik + alisch = musikalisch (hudobný)

Atom + ar = atomar (atómový)

Kultur + ell = kulturell (kultúrny)

Instinkt + iv = instinktiv (pudový/ inštinktívny)

Nerv + ös= nervös (nervózny)


 

Prídavné mená zo slovies:

Bez prehlásky:

Koncovky: ( -bar, - ig, -sam, -erig, -haft, -isch,- lich)

verwend + bar = verwendbar (použiteľný)

abhäng + ig = abhängig (závislý)

schweig + sam = schweigsam (mĺkvy)