Vypracovala: Mgr. Katarína Šovčíková


 

Veľa prídavných mien tvoríme z podstatných mien alebo slovies pomocou rôznych prípon:


prípona

podstatné meno/sloveso

prídavné meno

-able

manage, wash, rely, suit, wash

managable, washable, reliable, suitable, washable

-ible

permission, flex

permissible, flexible

-ful

skill, use, help

skillful, useful, helpful

-less

hope, use, care

hopeless, useless, careless

-ic

energy, academy

energetic, academic

-ive

attract, act, create

attractive, active, creative

-ant

hesitate, fool

hesitant, foolish

-(i)an

history

historian, Victorian

-ish

red, fool

reddish, foolish

-ly

friend

friendly

-ous

humour, danger, fame

humourous, dangerous, famous

-al

industry, music, politics, economics, emotion

industrial, musical, political, economical, emotional

-ed

interest, bore

interested, boring

-ing

bore, interest

boring, interesting

-y

cloud, sun, fog, rain, dirt

cloudy, sunny, foggy, rainy, dirty


 

Pozor na pravopis pri pridávaní prípon:


manage – managable (vypadlo e)

red – reddish (zdvojilo sa d)

history – historian (y sa zmenilo na i)

 

 

 

Opozitá niektorých prídavných mien tvoríme rôznymi predponami:


predpony

prídavné meno

opozitum prídavného mena

un-

(najbežnejšie)

cooked, happy, friendly, able, usual, employed, tidy, kind, pleasant

uncooked, unhappy, unfriendly, unable, unusual, unemployed, untidy, unkind, unpleasant

in-

(často pred slovami latinského pôvodu)

visible, human, capable

invisible, inhuman, incapable

il-

(pred slovami začínajúcimi na l)

legal, legible

illegal, illegible

im-

(pred niektorými slovami začínajúcimi m alebo p)

polite, possible, moral, practical

impolite, impossible, immoral, impractical

dis-

(pred niektorými prídavnými menami)

honest, agreeable

dishonest, disagreeable

ir-

(pred niektorými slovami začínajúcimi r)

responsible, regular

irresponsible, irregular


 

 

Zložené prídavné mená


Niektoré zložené prídavné mená tvoríme z dvoch, prípadne troch slov. Druhá časť zloženého prídavného mena je spravidla prítomné príčastie (good-looking) alebo minulé príčastie (well-known). Niektoré sa používajú s pomlčkou, niektoré bez a obe časti majú rovnocenný prízvuk.


Veľa prídavných mien používame na opis osobnosti, vzhľadu a situácie:

 

prídavné meno

význam v angličtine

preklad

well known

famous

známy

well off

rich

bohatý

good-looking

attractive

atraktívny, dobre vyzerajúci, pekný

easy going

relaxed

bezstarostný

short-sleeved

(with short sleeves)

s krátkym rukávom

brand-new

comletely new

celkom/úplne nový


 

Príslovky well a badly sa často kombinujú s trpným príčastím minulým a tvoria zložené podstatné mená. V niektorých prípadoch sa obe príslovky dajú použiť s jedným trpným príčastím minulým: