Podstatné mená

 • zvieracie: hrochy, ďatle, psy, vlky..
 • pomnožné: plavky, meniny, prsia..
Zámená

 • osobné:  - základné: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
 •                - privlastňovacie: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich 
 • zvratné:  - základné: seba, sa
 •                - privlastňovacie: svoj
 • ukazovacie: ten, onen, taký, onaký
 • opytovacie: kto?; čo?; kedy?; kde?; ako?; prečo?;
 • neurčité: niekto, niečo, nejaký, daktorý, čosi
 • vymedzovacie: taký istý, iný, inakší, všetok, nikto, nič
Slovesá

 • činný rod slovies: Mama pečie koláč.
 • trpný rod slovies: -zvratný tvar: Koláče sa pečú.
                                       -opisný tvar: Koláče sú upečené.